Nyheter

27 februari 2023

På ordförandens bord – vad Sverige har att hantera i EU just nu

#eu-politik #eu:s och sveriges bistånd #företagande och mänskliga rättigheter #jämställdhet #migration och utveckling

Sveriges ordförandeskap i EU sker i ett spänt politiskt, säkerhetsmässigt och ekonomiskt läge. Utvecklingsbistånd, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och andra prioriterade frågor har fått stå tillbaka, vilket återspeglas i det svenska ordförandeskapets program. Här får du uppdatering om den senaste politiska händelseutvecklingen och vilka processer du bör följa noga framöver.

På politisk nivå kommer kriget i Ukraina sannolikt att fortsätta att dominera debatten under hela Sveriges ordförandeskap. EU:s migrationspolitik kommer också att stå i centrum för debatten. På toppmötet den 9 februari antogs till exempel den här slutsatsen: ”Snabba åtgärder krävs för att säkerställa faktiska återvändanden, från Europeiska unionen och från tredjeländer längs med rutterna, till ursprungs- och transitländerna genom att som påtryckningsmedel utnyttja EU:s alla relevanta politikområden, instrument och verktyg, däribland diplomati, utveckling, handel och viseringar samt möjligheter till laglig migration.” Denna nya agenda har delvis redan införts sedan det allmänna preferenssystemet reformerades (ett instrument som reglerar handel mellan EU och låginkomstländer), där EU kan dra in handelsförmåner vid missnöje med samarbetet i återvändandeärenden. 

Väntade rådsslutsatser

I rådet kommer arbetsgruppen för utvecklingssamarbete och internationella partnerskap (CODEV-PI) att förbereda rådslutsatser om de globala konsekvenserna av kriget i Ukraina (livsmedelssäkerhet, energipriser och inverkan på tredjeländers skulder), global hälsa, och korruption som ett hinder för utveckling. 

Initiativ på bekostnad av globala åtaganden?

Inom kommissionen tycks enheten för internationella partnerskaps (INTPA) hela uppmärksamhet vara inriktad mot Global Gateway, ett infrastruktur- och digitaliseringsinitiativ som strävar efter att profilera EU som en lika attraktiv utvecklingsfinansiär som Kina. Det är fortfarande oklart vad Global Gateways egentligen innehåller, hur transparent det är och vilket utrymme som finns för civilsamhället. Detsamma gäller Team Europe-initiativen som ska ge medlemsstaterna mer synlighet i utvecklingssamarbeten. Frågan är om de här initiativen och arbetsmetoderna som kommissionen förespråkar innebär ett verkligt paradigmskifte? Och kommer kommissionens andra globala åtaganden att få stå tillbaka på bekostnad av dem?

Kanske kan halvtidsöversynerna av EU:s handlingsplan för demokrati och mänskliga rättigheter, handlingsplanen för jämställdhet GAP III och senare i år NDICI/Global Europe-instrumentet ge svar. De är hur som helst bra tillfällen för civilsamhället att föra fram sina budskap.

Kommissionen kommer också att rapportera om EU:s genomförande av Agenda 2030 vid FN:s högnivåmöte HLPF i juli. 

Parlamentet röstar om företagsansvar

Europaparlamentet kommer under de kommande månaderna att ta initiativ om samstämmighet i utvecklingspolitiken, riktlinjer för människorättsförsvarare och om genomförandet av de Globala målen. På lagstiftningssidan väntas parlamentet rösta om Corporate Sustainable Due Diligence i plenum i maj. Parlamentet ska också ta ställning till två förslag till direktiv om instrumentalisering av migration och om människohandel.

Här följer ett urval av processer att följa den närmaste tiden:

Halvtidsöversyn av EU Action Plan for Democracy and Human Rights 

Ansvariga institutioner: EEAS / Kommissionen 

Status:  Pågående. Halvtidsöversynen har just inletts och förväntas vara klar i maj.

Revision av EU:s riktlinjer för människorättsförsvarare 

Ansvarig institution: EEAS / Kommissionen  

Status: Tidig. Europaparlamentet vill se en grundlig revision medan EEAS har pratat om en liten uppdatering.

Halvtidsöversyn av NDICI/Global Europe 

Ansvarig institution: Kommissionen 

Status: Tidig. Processen har inte formellt inletts än. Slutrapporten förväntas först i slutet av 2024. CONCORD Europa bevakar processen.  

Corporate social due diligence (directive) 

Status: Långt gången. Rådet har antagit sin position. Alla utskott i Europaparlamentet har haft lagtexten uppe för omröstning och omröstning i plenum väntas ske i maj. Därefter följer troligen trialogförhandlingar.

CONCORD Sveriges kansli har tagit fram en kommenterad version av EU:s arbetsprogram som delats med arbetsgrupperna. Arbetar du på en av CONCORD Sveriges medlemsorganisationer och vill ta del av dokumentet? Kontakta oss på info@concord.se

Läs mer om CONCORD Sveriges ordförandeskapsprojekt här.