Nyhet

24 oktober 2018

FN-byggnaden i New York

Organisationer stoppas från att delta i FN

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Kritiska röster från civilsamhället nekas tillträde till FN och ersätts av regeringstrogna fejk-organisationer. Idag på FN-dagen varnar vi för en utveckling där auktoritära stater stänger ute demokratiska röster från FN.

Människor som arbetar för demokrati, mänskliga rättigheter och miljö får svårare att organisera sig och utsätts för allt värre hot världen över. Detta problem märks också av i FN:s korridorer. I FN:s NGO-kommitté sitter länder som aktivt motarbetar oberoende organisationers deltagande. Organisationer vittnar om att personer från civilsamhället som deltar vid FN-möten utsätts för rena hot och trakasserier. Till exempel drabbas de som redan är utsatta för diskriminering såsom HBTQI-personer (läs om detta i CONCORD Sveriges rapport ”Tag plats!” s. 12).

Civilsamhällets deltagande är avgörande för att FN ska förbli relevant. När personer från civilsamhället får tala bidrar det till att andra berättelser kommer fram, berättelser som annars inte hade hörts i FN:s mötesrum. Organisationer och aktivister kan rapportera hem om vad som händer i FN. Det ökar kunskapen och i bästa fall legitimiteten och förtroendet för viktiga processer såsom Agenda 2030 eller arbetet med FN:s kvinnokonvention. För trots uppenbara brister behövs ett starkt FN, och FN-systemet behöver fler länkar mellan de som fattar besluten och de som påverkas av dem.

För att få tillgång till FN, så kallad konsultativ status, behöver organisationer i civilsamhället ansöka om tillstånd vid FN:s NGO-kommitté. Där sitter dock flera stater som inte välkomnar oberoende kritik, exempelvis Kina, Kuba, Iran, Venezuela, Ryssland och Turkiet. Genom kommittén försöker de på olika sätt hindra civilsamhällets deltagande. Till exempel förhalar de ansökningsprocesser genom att ställa samma fråga till organisationer i tiotals år trots att de fått svar. De anklagar också organisationer för att stödja eller vara terrorister.

En annan taktik för att stänga ute människorättsförsvarare från FN är att skapa så kallade GONGOs. Dessa utger sig för att vara civilsamhällesorganisationer men är i själva verket regeringsstyrda. Deras uppdrag är att försvara stater som kritiseras för människorättskränkningar och smutskasta riktiga, oberoende organisationer. International Center for Not-for-Profit Law beskriver att när FN:s råd för mänskliga rättigheter nyligen sammanträdde kunde 34 av 47 närvarande kinesiska organisationer anses vara GONGOs.

CONCORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme har tagit fram rekommendationer om hur Sverige kan arbeta för att hindra den odemokratiska utvecklingen i FN. Några av rekommendationerna är:

  • Sverige och andra stater som har samma inställning till civilsamhället kan samarbeta kring NGO-kommittén så att den inte kidnappas av anti-demokratiska krafter.
  • Sverige kan ta initiativ till resolutioner för mötes- och föreningsfrihet i FN:s olika förhandlingar. Viktigt är också att Sverige fortsätter stå upp för värdet av civilsamhällets så kallade skuggrapporter när mänskliga rättigheter i en stat granskas av FN.
  • Sverige måste fortsätta arbeta emot inskränkningar av civilsamhällets frihet, som ofta görs med hänvisning till nationell säkerhet. Till exempel behöver frågor om civilsamhällets villkor tas upp i FN:s säkerhetsråds arbete mot terrorism, så att utrymmet för civilsamhället inte förhandlas bort med terrorismbekämpning som ursäkt.

International Service for Human Rights har samlat över 200 organisationer som tillsammans bland annat föreslår nya regler för hur FN:S NGO-kommitté ska behandla organisationers ansökningar. Sådana riktlinjer behöver tas fram inom FN tillsammans med civilsamhället och FN-representanter som arbetar med mänskliga rättigheter.

Fler förslag finns att läsa i rapporten ”Tag plats!” som COCNORD Sveriges arbetsgrupp för civilsamhällets demokratiska utrymme tagit fram.

Relaterade länkar

Förslag från ICNL om hur givarländer kan arbeta mot det minskande demokratiska utrymmet för civilsamhället. 

Artikel från International Service for Human Rights om hur FN och civilsamhällets relation måste utvecklas.