Nyheter

27 mars 2020

Karta över hur smittspridningen av Corona-viruset i världen. Källa: Svt nyheter
Spridningen av Corona-viruset i världen. Källa: SVT nyheter 27/3-20. Siffrorna som är underlag till kartan visar bara de fall som bekräftats. Olika länder kan ha olika rutiner för om och när de testar personer och sannolikt finns ett stort mörkertal inte bara för antalet smittade utan också för antalet tillfrisknade. För aktuell bild av läget, se länk till SVT nyheter längst ner i denna artikel.

Omställning och krishantering för att stötta de mest utsatta

#civilsamhällets demokratiska utrymme #jämställdhet

I sviterna av det rådande corona-utbrottet vittnar våra medlemmar om hur deras arbete försvåras och att människor de arbetar med världen över drabbas kraftigt på olika sätt. Situationen förvärras för de som redan lever under svåra förhållanden som människor i fattigdom, kvinnor, barn och människorättsförsvarare.

Det är tidigt att sia om effekterna av pågående smittspridning av coronaviruset världen över, men medlemsorganisationer i CONCORD Sverige ser redan nu mycket svåra konsekvenser för människor de arbetar med. Att hålla distans och att tvätta händerna regelbundet för att minska smittspridningen är mycket svårt i områden där människor bor tätt och där vatten är en bristvara, i till exempel flyktingläger och slumområden. Risken för smittspridning i dessa områden är därmed mycket stor. Begränsningar i rörelsefriheten som kan vara nödvändiga för att minska smittspridningen innebär att organisationer inte kan dela ut mat och andra förnödenheter som de brukar.

Risken för våld mot kvinnor och barn ökar

När skolor stänger och utegångsförbud införs runt om i världen riskerar kvinnor och barn att i större utsträckning utsättas för fysiska och sexuella övergrepp i hemmet. Samtidigt ställs organisationers våldsförebyggande arbete in då människor inte kan mötas.

Kvinna till Kvinna skriver att ”vår och våra partners verksamhet bygger i hög grad på att kvinnor möts, nätverkar och lär av varandra. I känsliga kontexter kan det fysiska mötet inte ersättas av digitala lösningar eftersom sådana inte med hundra procent kan göras säkra och det kan innebära ett hot för utsatta kvinnorättsförsvarare om information sprids”.

I flickors fall innebär också avsaknad av skola att risken för att giftas bort ökar. Även arbetet för kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa (SRHR) försämras till följd av restriktionerna. När gränser mellan länder stängs kan inte kvinnor exempelvis resa för att göra aborter i de fall det är olagligt i deras hemländer.

Människorättsförsvarare står utan skydd

Begränsningar i rörelsefriheten påverkar också det demokratiska utrymmet för människor. Auktoritära regimer som vill tysta civilsamhällets kritiska röster riskerar ta tillfället i akt att införa ytterligare repressiva åtgärder. Möten och demonstrationer går inte att genomföra och rättssäkerheten i konfliktområden kan inte granskas. Samtidigt innebär utegångsförbud att organisationers arbete med att följa och skydda människorättsförsvarare i till exempel Latinamerika inte går att genomföra.

”Om det i vanliga fall är riskabelt för MR-försvarare på grund av hotbilden så förvärras den avsevärt när undantagstillstånd råder. Väpnade ickestatliga aktörer i exempelvis Colombia visar inga tecken på att tona ner sin verksamhet utan en upptrappning av våldet befaras” skriver Kristna Fredsrörelsen.

Operation 1325 vittnar om att ”våra partners blir mer oroliga för att göra något som kan provocera myndigheterna, att bjuda in till samarbete med organisationer som klassas som icke-nationalistiska eller att kritisera traditionella familjevärderingar.”

Insamlings- och påverkansarbete försvåras

Naturliga mötesplatser och tillfällen för insamlingsverksamhet försvinner när människor stannar hemma. Det påverkar bland annat insamlingar på centrala platser i städer, religiösa möten och handel i second hand-butiker. Det politiska påverkansarbetet blir också betydligt svårare att genomföra när möten, konferenser och internationella nätverk inom till exempel FN och EU ställs in eller skjuts upp.

Våra medlemmar anpassar sin verksamhet

Restriktioner i Sverige och runt om i världen gör att personal på medlemsorganisationer jobbar hemifrån och möten, resor och planerad verksamhet ställs in. Organisationer anpassar sig till denna nya verklighet och ställer om för att bland annat hitta nya digitala lösningar, ge stöd och öka informationsspridningen om coronaviruset och hur människor kan undvika att smittas. Kvinna till Kvinna skriver att Ebola-epidemin i Liberia år 2014-2015 är värdefulla erfarenheter som hjälper dem i hur de nu arbetar. Islamic Relief Sverige beskriver att:

”I Sverige har vi mobiliserat för att kunna bistå riskgrupper med information om coronaviruset. Vi har sammanställt skriftlig information på nio olika språk, bland annat tigrinja, arabiska och somaliska, som vi delar ut på asyl- och genomgångsboenden. Vi har också öppnat en telefonlinje där vi ger råd och stöd på flera av språken.”

Läs mer om hur medlemmars arbete påverkas:

Act Svenska kyrkan

Amnesty International

Caritas Sverige

Diakonia

Emmaus Stockholm

IM

Islamic Relief Sverige

LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Plan International Sverige

RFSU

Svenska Röda Korset

Sensus Studieförbund

Svenska Afghanistankommittén

Sveriges kristna råd

The Hunger Project

Vi-skogen

We effect