Nyheter

4 maj 2023

Ny chans att nå de Globala målen när EU:s långtidsbudget ses över

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik #eu:s budget

Covid-19-pandemin och den ryska invasionen av Ukraina har medfört att framsteg som gjorts för att minska fattigdom och ojämlikheter har rullats tillbaka. Mot denna bakgrund ses EU:s långtidsbudget över, vilket innebär en möjlighet för EU att förnya sitt åtagande att uppnå de Globala målen.

Samtidigt som behoven i världen växer har EU:s kapacitet att ta itu med globala utmaningar minskat avsevärt. Pandemin och kriget i Ukraina har bidragit till att utarma många av unionens verktyg för finansiering, exempelvis den så kallade ”cushion for emergency challenges” inom bistånds- och utrikesbudgeten NDICI. Den halvtidsrevision av EU:s långtidsbudget som just nu pågår påverkar därmed unionens möjligheter att uppnå sina finansiella åtaganden kring bistånd och utveckling.

Som en del av översynen utvärderar EU-kommissionen budgetens ändamålsenlighet och förväntas i juni ge rekommendationer till Europaparlamentet och rådet. Det finns stöd i kommissionen för att bibehålla budgetens nivåer inom politikområdet för yttre åtgärder och utvecklingssamarbete (i budgetsammanhang kallat ”rubrik 6”). Men däremot finns en risk att resurser omfördelas för att stödja till exempel Ukrainas anslutningsprocess till EU.

– Rubrik 6 är ett strategiskt verktyg för EU på den globala scenen. Området spelar en avgörande roll för att upprätthålla det multilaterala systemet, främja jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati. Därför måste den inte bara värnas utan också byggas ut. EU har en avgörande roll att spela för att skapa en säkrare, hälsosammare, grönare och mer rättvis värld, och översynen av den fleråriga budgetramen är ett avgörande steg i den riktningen, säger Benjamin Hauville, policyrådgivare på CONCORD Sverige.

Jutta Urpilainen, EU-kommissionär för internationella partnerskap, har betonat vikten av att inte minska finansieringen av utvecklingssamarbete och att fortsätta att stödja globala partners. Det är dock osannolikt att medlemsländerna är villiga att bidra med mer medel till budgeten. Därför undersöks alternativa finansieringskällor, inklusive att öka den privata sektorns engagemang och att verka för en reform av de multilaterala utvecklingsbankerna.

Bristen på finansiering äventyrar EU:s möjligheter att uppfylla sina åtaganden inom internationell utveckling, och ökar risken att de Globala målen för hållbar utveckling inte nås i tid.

Rubrik 6 var redan strukturellt underfinansierad före covid-19-pandemin, kriget i Ukraina och deras följdverkningar. Som det ser ut kommer EU inte att kunna uppfylla sina globala åtaganden för att få de Globala målen på rätt spår igen, än mindre svara upp mot framväxande kriser, säger Kasia Lemanska på organisationen Aidsfonds som granskat översynen av budgeten ur ett civilsamhällesperspektiv.

I mars antog Europaparlamentet en resolution som kräver ett starkare ekonomiskt engagemang för att uppnå de Globala målen för hållbar utveckling.