Sammanfattning

11 juni 2018

Bild framsida världen i politiken (2018)

Migrations- och flyktingpolitik

#världen i politiken

Idag befinner sig över 65 miljoner människor på fly­kt från förtryck, förföljelse, väpnade konflikter och sexuellt och könsrelaterat våld världen över. De flesta av dem lever som internflyktingar, medan drygt 20 miljoner lever på flykt utanför sina hemländer. Den ökade förflyttningen av människor har följts av en stramare flyktingpolitik där media ofta skapar en bild av att det finns en enighet om detta bland partierna. I realiteten visar kartläggningen att det finns flera skiljelinjer.

Detta är en sammanfattning av kapitlet om migrations- och flyktingpolitik i kartläggningen Världen i politiken.

Nuvarande politik har bidragit till en mer inhu­man migrationspolitik med sämre tillgång till lagliga vägar, vilket går emot asylrätten, målen i Agenda 2030 och Politik för global utveckling. Den 21 juni 2016 klubbades Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Lagen var en del av det arbete som regeringen inledde under hösten 2015 för att minska antalet asylsökande i Sverige. Lagen syftade till att under en treårsperiod lägga Sveriges lagstiftning på EU:s miniminivå.

Framförallt innebär den tillfälliga lagen att uppehållstillstånd görs tidsbegränsade och att familjeåterförening kraftigt försvåras. Partierna har reagerat olika på lagen och det sker svängningar i partiernas positioner nästan varje vecka under pågående valupptakt. Socialdemokraterna har meddelat att de vill att lagen ska bli permanent. Miljöpartiet som röstade för lagen i regeringsställning vill gå tillbaka till ordinarie lagstiftning. Den borgerliga oppositionen, där enbart Centerpartiet röstade nej till lagen, är nu splittrade i flera frågor. Istället förefaller Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna stå närmast varandra.

Asylrätt

Moderaterna och Sverigedemokraterna vill göra en omtolkning av FN:s flyktingkonvention med syftet att ta bort rätten att söka asyl i det land man befinner sig i. Partierna vill upprätta ett system för asylprövning utanför EU:s gränser. Kristdemokraterna vill att asyl­prövning görs vid gränserna.

En majoritet av partierna diskuterar lagliga och säkra vägar för att ta sig till ett land och söka asyl, men i olika grad. Vänsterpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna nämner alternativ som familjeåterförening, studier, arbetskraftsinvandring och humanitära visum.

Flera partier förespråkar att migrationsöverens­kommelsen från oktober 2016 ska vara utgångspunkt i framtida diskussioner om förnyelse av asyllagstiftningen.

Samtliga partier vill att EU ska ta ett gemensamt ansvar för flyktingar. I förhandlingar om ett ge­mensamt europeiskt asylsystem så vill Sverige ha en mer human asylpolitik.

Uppehållstillstånd

Hälften av riksdagspartierna är för permanenta uppehållstillstånd som huvudregel. Dessa parti­er finns på båda sidor om vänster-höger-skalan. Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet är för permanenta uppehållstillstånd för samtliga skyddskategorier. Kristdemokraterna är för perma­nenta uppehållstillstånd för kvotflyktingar. Liberalerna vill också värna FN:s kvotflyktingsystem.

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna vill att tillfälliga uppehållstillstånd ska gälla framöver. Moderaterna ser dock att med försörjning kan tillfälligt uppehållstillstånd övergå i permanent.

Familjeåterförening

Familjeåterförening har starkt stöd hos Vänster­partiet, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna.

De tre största partierna Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna vill ha kraftiga restriktioner kring familjeåterförening genom att förlänga den tillfälliga asyllagen. Mö­jligheten till familjeåterförening under kategorin alternativt skyddsbehövande tas i princip bort, vilket 2016 var 70 procent av de som fick asyl i Sverige.

Övriga skyddsbehövande

Socialdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna menar att kategorin övriga skydds­behövande som ofta är hbtq-personer inte längre ska finnas som kategori för att söka asyl.

För källor till denna sammanfattning, se hela partikartläggningen.

Läs hela kartläggningen