Inga mål utan civilsamhället

Vad är civilsamhällets roll i genomförandet av Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling?

Under FN:s årliga högnivåforum för hållbar utveckling följer världens länder upp hur genomförandet av Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling går. Där har civilsamhället en viktig uppgift att granska, ifrågasätta och lyfta nya perspektiv så att ingen lämnas utanför i arbetet för en hållbar och rättvis värld. För utan civilsamhället kan världens länder inte uppnå Globala målen.
HLPF 2018 i New York

Vad är FN:s högnivåforum för hållbar utveckling?

Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling handlar om att vi tillsammans ska arbeta för ett samhälle och en ekonomi som inte överutnyttjar planetens resurser – där ingen lämnas utanför. Varje år följs Agenda 2030 upp på global nivå under FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum, HLPF).

Varje år gör ett antal FN-länder en frivillig rapportering om sitt genomförande av Agenda 2030 och uppfyllandet av Globala målen på FN:s högnivåforum. Sverige rapporterade år 2017 och förväntas göra det igen år 2021. Forumet är den globala arena där världens länder tillsammans med olika aktörer i samhället träffas för att utvärdera och lära av varandra i genomförandet av agendan. Detta utbyte mellan stater och andra aktörer såsom civilsamhället, forskarvärlden och privata sektorn, är oerhört viktigt. Inte minst då vi ser ett krympande och i vissa fall helt stängt utrymme för civilsamhället att göra sin röst hörd i många länder. FN:s högnivåforum är dock långt ifrån idealt och det har fått kritik för att även det är exkluderande mot civilsamhället.

Civilsamhället för Agenda 2030

När Agenda 2030 följs upp under FN:s högnivåforum måste civilsamhället få delta för att kunna granska och informera om ländernas rapporter. Utan organisationers lokala kunskap finns det ingen garanti för att marginaliserade grupper får sina röster hörda.

Flera svenska organisationer har slutit bakom en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och Sveriges regering behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

Vad borde Sverige driva i genomförandet av Agenda 2030?

  1. Värna civilsamhällets demokratiska utrymme i genomförandet av alla Globala målen.
  2. Lyft metoder för att främja jämställdhet i relation till alla Globala målen.
  3. Betona en samstämmig politik för hållbar utveckling och lägg ett starkt fokus på åtagandet att ingen ska lämnas utanför.
  4. Arbeta för att utvecklingsfinansiering blir en del i uppföljningen av Agendan 2030 och är specifik för olika Globala mål.