Inga mål utan civilsamhället

Vad är civilsamhällets roll i genomförandet av Agenda 2030 med de Globala målen för hållbar utveckling?

Så tycker vi Så arbetar civilsamhället Våra sidoevent
Under FN:s årliga högnivåforum för hållbar utveckling (HLPF) följer världens länder upp hur pass väl genomförandet av Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling går. Där har civilsamhället en viktig uppgift att granska, ifrågasätta och lyfta nya perspektiv så att ingen lämnas utanför i arbetet för en hållbar och rättvis värld. För utan civilsamhället kan världens länder inte uppnå Globala målen.
HLPF 2018 i New York

Vad är FN:s högnivåforum för hållbar utveckling?

Agenda 2030 med Globala målen för hållbar utveckling handlar om att vi tillsammans ska arbeta för ett samhälle och en ekonomi som inte överutnyttjar planetens resurser – där ingen lämnas utanför. Varje år följs Agenda 2030 upp på global nivå under FN:s högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum, HLPF). Forumet äger i år rum den 9–18 juli. Under den första veckan diskuteras några av de 17 Globala målen på djupet. I år handlar diskussionerna om mål 4 (utbildning), 8 (hållbar tillväxt och anständiga arbetsvillkor), 10 (ojämlikhet), 13 (klimat), 16 (fred och hållbara institutioner) och 17 (partnerskap).  Under den andra veckan är det tid för enskilda stater att göra frivilliga rapporteringar om sitt lands arbete med hållbar utveckling. Regeringar ansvarar för landrapporterna som tas fram i konsultation med olika aktörer såsom civilsamhället och näringslivet. 2017 valde Sverige att rapportera. I år rapporterar sammanlagt 47 länder.

Under FN:s generalförsamling i september kommer världens stats- och regeringscheferna att samlas i New York för att följa upp och granska framstegen i genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen. Arrangemanget är det första FN-toppmötet om Agenda 2030 sedan den antogs i september 2015. Då kommer en ministerdeklaration att antas. Viktigt att inga steg tillbaka tas utan att världens ledare har mod och möjlighet att visa på handlingskraft mot 2030.

Vi deltar i den officiella svenska delegationen

Sverige åker varje år med en bred delegation bestående av representanter från regeringen, civilsamhället, näringsliv och forskning. Årets officiella delegation leds av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll. CONCORD Sverige är del av delegationen och kommer att vara på plats tillsammans med representanter från åtta av våra medlemsorganisationer: Svenska FN-förbundet, LSU, Forum Syd, Union to Union, Life and Peace Institute, Naturskyddsföreningen, Act Svenska kyrkan och RFSL.Våra sidoevent under högnivåforumet 2019

Under årets högnivåforum är CONCORD Sverige med och arrangerar tre olika sidoevent tillsammans med våra medlemsorganisationer och samarbetspartners.

11 juli: Report launch: SDG 10 in Europe: Inequalities in the EU and Beyond

Ett decennium återstår innan åtagandet att ingen ska lämnas utanför i Agenda 2030 ska vara uppfyllt och ojämlikheten mellan världens länder ska ha minskat inom ramen för mål 10. Under årets högnivåforum lanseras rapporten ”Falling through the cracks: Exposing inequalities in the European Union and beyond”. Den EU-omfattande rapporten belyser konsekvenserna av ökande ojämlikhet för människor och för planeten.

12 juli: Mutual learning decent livelihoods in respect of planetary boundaries

Under detta rundabordsamtal får deltagarna chans att utbyta kunskap och erfarenheter av hållbar försörjning inom planetens resurser. Vad kan vi lära oss av varandra?

12 juli: Claiming democratic freedoms together to achieve the SDGs

Varför behövs civilsamhället i genomförandet av Agenda 2030? Hur kan vi motverka civilsamhällets krympande demokratiska utrymme? Under detta sidoevent får deltagarna möjligheten att dela med sig av exempel på metoder för att motverka ett krympande utrymme samt berätta hur de arbetar med Globala målen.

15 juli: How to spark discussions on ‘leave no one behind’

Hur kan vi använda åtagandet att ’ingen ska lämnas utanför’ som utgångspunkt i opinionsbildning och dialog? Vi bjuder in aktörer inom FN och civilsamhället för en gemensam diskussion om visualiseringen av ett av de viktigaste åtagandena inom Agenda 2030 – att ingen ska lämnas utanför.Vad borde Sverige driva i genomförandet av Agenda 2030?

4 budskap från CONCORD Sveriges medlemsorganisationer

  1. Värna civilsamhällets demokratiska utrymme i genomförandet av alla Globala målen.
  2. Lyft metoder för att främja jämställdhet i relation till alla Globala målen.
  3. Betona en samstämmig politik för hållbar utveckling och lägg ett starkt fokus på åtagandet att ingen ska lämnas utanför.
  4. Arbeta för att utvecklingsfinansiering blir en del i uppföljningen av Agendan 2030 och är specifik för olika Globala mål.


Civilsamhället för Agenda 2030

När Agenda 2030 följs upp under FN:s högnivåforum (HLPF) måste civilsamhället få delta för att kunna granska och informera om ländernas rapporter. Utan organisationers lokala kunskap finns det ingen garanti för att marginaliserade grupper får sina röster hörda.

Flera svenska organisationer har slutit bakom en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och Sveriges regering behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

Inför årets högnivåforum har vi frågat fem av våra medlemmar om civilsamhällets roll i uppföljningen av Globala målen.

 

UNION TO UNION

Det är viktigt att vi alla bidrar till uppfyllandet av de globala målen för att få ett genomslag för en hållbar utveckling. Mer behöver göras för arbetstagarnas rättigheter, där utvecklingen i flera fall går åt fel håll. Civilsamhället, där även fackförbunden ingår, har en viktig roll i att lyfta fram perspektiv och utmaningar som kanske inte tas upp av andra företrädare, såsom stater och näringsliv. Det kan handla om perspektiv som annars riskerar att försvinna eller inte tas med i diskussionerna. Därför är det en självklarhet för oss, som arbetar med internationellt fackligt utvecklingssamarbete, att engagera oss i det globala uppföljningsforumet för Agenda 2030. Vårt engagemang handlar specifikt om påverkansarbete dels ihop med Världsfacket, men också gentemot svenska beslutsfattare genom CONCORD Sverige. Vi har deltagit på HLPF under två tidigare år och kommer även vara på plats under årets forum. Vi har både deltagit i den officiella svenska delegationen och Världsfackets delegation samt medverkat i sidoevent och samtal i plenum från fackföreningsrörelsen sida. Under HLPF träffar vi beslutsfattare, partners och övriga relevanta aktörer för att tillsammans samverka för en god uppföljning av de Globala målen.

 

ACT SVENSKA KYRKAN

Under HLPF kan civilsamhället bidra med alternativa källor och se till att alla bidrag till arbetet med de Globala målen dokumenteras och synliggörs. Civilsamhällets skuggrapporter är också ett viktigt bidrag för att ge en mer heltäckande bild av hur genomförandet av Agenda 2030 går.  Som en del av ACT-alliansen kommer Act Svenska kyrkan delta på HLPF tillsammans med andra alliansmedlemmar och partners. Flera av våra medlemsorganisationer kommer att ordna sidoevents.

 

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

HLPF är FN:s främsta plattform för hållbar utveckling och uppföljningen av Agenda 2030. Det är viktigt att civilsamhällesorganisationer tillåts delta i alla officiella möten, har tillgång till all information och kan göra muntliga och skriftliga inlägg samt komma med rekommendationer. Civilsamhällesorganisationer har en avgörande roll i det grundläggande arbetet med Agenda 2030 och de 17 Globala målen för hållbar utveckling.  Vi är i år på plats tillsammans med ett antal andra FN-förbund inom World Federation of United Nations Associations. Under forumet kommer vi anordna ett sidoevent ihop med Finland och Tanzania kring hur man kan jobba med målen och FN-förbundens arbete runtom i världen.

 

LIFE & PEACE INSTITUTE

Med dagens utmaningar blir det än mer viktigt att stå upp för de Globala målen och mål 16 om fredliga och inkluderande samhällen. Genom vårt långa engagemang med att stötta lokalt fredsbyggande på Afrikas Horn, vill vi använda HLPF som en plattform för att lyfta erfarenheter från lokalt fredsarbete så de får höras av de som beslutar om freds- och utvecklingssamarbete globalt. Vi vill speciellt lyfta ungas roll i fullföljandet av de Globala målen. Civilsamhället är en viktig del av ett öppet och tolerant samhälle. Det är viktigt att förstå att civilsamhället – likt samhället i övrigt – består av en rad olika aktörer. Vi hoppas på en bredd i uppslutningen av civilsamhällsorganisationer på HLPF. Vi själva jobbar på att få med en av våra samarbetspartners från Somalia till mötet i New York.

 

LSU – SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

Civilsamhället bör ha den granskande och ifrågasättande rollen i rapporteringen till HLPF. Det är viktigt att rapporteringen inte blir en ”greenwashing” av Agenda 2030, alltså att vi skapar en glorifierad bild av hur lyckad implementeringen av Agendan är.

Vi är ca 1,8 miljarder unga mellan 10–24 år i världen och vi utgör ca 23 procent av den globala befolkningen. Det är viktigt för oss att engagera oss i HLPF eftersom Agenda 2030 betonar vikten av att inkludera unga i processen. Utan oss unga finns heller ingen hållbar utveckling. Det är därför viktigt att analyser konsekvenserna för unga i genomförandet av de Globala målen. Det är endast så vi kan säkerställa att ingen lämnas utanför.

Varje år utser LSU en ungdomsdelegat som ingår i den svenska delegationen till HLPF. Delegatens uppdrag är dels att ha en dialog med den svenska delegationen och upplysa om ungdomsperspektivet, och dels koordinera med övriga ungdomsdelegater runt om i världen för att på bästa sätt påverka samtliga delegationer till HLPF.

Civilsamhällesorganisationer är ofta de som i praktiken arbetar med de Globala målen för hållbar utveckling. Här delar flera av våra medlemmar med sig av hur just deras arbete ser ut runt om i världen.

 

UNION TO UNION

I praktiken arbetar vi tillsammans med den svenska fackföreningsrörelsen och drivet ett hundratal projekt över hela världen. De flesta projekt görs i samarbete med de globala facken som har medlemsförbund över hela världen och vet var pengarna gör mest nytta. De fackliga utvecklingsprojekten kan handla om allt från att utbilda skyddsombud hos lantarbetare i Sydafrika till att organisera cykeltaxi­förare på Filippinerna, eller hjälpa fackföreningar i Tanzania att stärka kvinnors rättigheter på jobbet. Avsikten är att arbetstagare ska kunna leva på sina löner, få anständiga arbetsvillkor och ta sig ur fattigdom. Detta gynnar inte bara den enskilde arbetstagaren, utan även samhället hen lever och verkar i. Vilket bidrar till att uppfylla flera av de globala målen i Agenda 2030.

Läs mer om Union to Unions arbete

 

ACT SVENSKA KYRKAN

Act Svenska kyrkan driver flera projekt som bidrar till genomförandet av de Globala målen för hållbar utveckling. Exempelvis jobbar vi tillsammans med Evangelisk-Lutherska kyrkan i Tanzania för att ungdomar ska få tillgång till sexualundervisning. I Tanzania har få tonåringar tillgång till preventivmedel och skolorna saknar i regel sexualundervisning. Många tonårsflickor blir gravida och tvingas då att sluta skolan. Detta efter ett direktiv från Tanzanias president. Arbetet med sexualundervisning är livsviktigt för att bland annat uppnå mål 4 som handlar om god utbildning för alla.

Läs mer om Act Svenska kyrkans arbete

 

SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Svenska FN-förbundet driver opinionsbildning och påverkansarbete för att Sverige ska arbeta mer aktivt med Agenda 2030 och de Globala målen för hållbar utveckling. Med påverkansarbete vill vi bland annat lyfta betydelsen av samarbete länder emellan för att nå de Globala målen. Genom kurser och seminarier utbildar och informerar Svenska FN-förbundet om hållbar utveckling. Sedan 2011 driver vi det webbaserade projektet Världskoll med syftet att sprida kunskap om utvecklingen i världen utifrån de Globala målen.

Läs mer om Världskoll

 

LIFE & PEACE INSTITUTE

Life & Peace Institute har i mer än 30 år jobbat för fredligare och mer inkluderande samhällen, med fokus på delaktighet och jämställdhet, tillsammans med partnerorganisationer i Somalia, Sudan, Kenya, Etiopien och Demokratiska republiken Kongo. Sedan 2018 arbetar vi också mer direkt med de Globala målen som ett ramverk för vårt arbete i Sverige, där fokus ligger på att öka ungas engagemang.

Läs mer om Life & Peace arbete

 

LSU – SVERIGES UNGDOMSORGANISATIONER

LSU – Sveriges Ungdomsorganisationer – är en paraplyorganisation för 86 svenska ungdomsorganisationer. Vi jobbar för att utveckla ungas organisering och ledarskap samt förbättra villkoren för ungdomsorganisationer i Sverige och i världen. Engagemanget för Agenda 2030 är stort och våra medlemsorganisationer implementerar alla 17 Globala målen genom deras dagliga arbete för ett demokratiskt och rättighetsförankrat samhälle. De jobbar aktivt med frågor som omfattas av de globala målen, alltifrån klimat och jämlikhet till demokrati och utbildning. Vidare har LSU tillsammans med Forum– Idéburna organisationer med social inriktning och CONCORD Sverige tagit fram en avsiktsförklaring för Agenda 2030 med syftet att markera att vi ställer oss bakom genomförandet av de globala målen. Därigenom kräver vi också att den offentliga sektorn och näringslivet gör detsamma.

Läs mer om LSUs arbete

HLPF är ett av de mest inkluderande mellanstatliga forumen i världen. Det är viktigt att civilsamhället tillåts delta i alla officiella möten, ha tillgång till all information, göra muntliga och skriftliga inlägg och komma med rekommendationer.

Svenska FN-förbundet