Utdrag

1 september 2020

Huvudbudskap till regeringen och riksdagen

#barometer

2020 års Barometer-rapport lyfter fyra huvudbudskap till Sveriges regering och riksdag. Dessa kompletteras med fler övergripande rekommendationer på s. 11 i rapporten Barometer 2020 och specifika förslag för de olika politikområdena i respektive tematiskt kapitel.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

Hållbar utveckling och mänskliga rättigheter hör samman, som två sidor av samma mynt, och får aldrig separeras. Ett genomförande av en samstämmig politik för global hållbar utveckling måste därför präglas och vägledas av de mänskliga rättigheterna.

FINANSIERING

Satsningar på Agenda 2030 och en samstämmig politik för global hållbar utveckling är en investering för framtiden, i Sverige och världen. Därför krävs resurser till dess genomförande, uppföljning och rapportering, men också till engagemang, folkbildning, utbildning och forskning.

ANSVARSUTKRÄVANDE AV RIKSDAGEN

För att fullfölja sin roll som granskare och pådrivare behöver riksdagen skapa ett tvärpolitiskt och utskottsövergripande parlamentariskt forum för Agenda 2030. Här ligger Sveriges riksdag långt efter andra nordiska parlament. Ett sådant forum måste inkludera en samstämmig politik för global hållbar utveckling med uppdrag att säkerställa att svensk politik är samstämmig och utgår från ett rättighets- och fattigdomsperspektiv. Politiken måste också främja jämställdhets-, barn- och ungdomsperspektiv.

CIVILSAMHÄLLET

Ett starkt, engagerat och inkluderande civilsamhälle är en viktig förutsättning för att nå Globala målen för hållbar utveckling. En höjd ambition kräver att svensk politik säkerställer deltagande från civilsamhället i genomförande och uppföljning av Agenda 2030, i Sverige och internationellt. Det kräver också att Sverige alltid verkar för ett vidgat demokratiskt utrymme i länder där civila och politiska rättigheter kränks allt mer. I Sverige behövs ett forum eller en nationell kommitté som speglar en mångfald av aktörer i samhället, med ett rådgivande mandat till regeringen.

Huvudbudskapen är framtagna av de 28 organisationerna bakom Barometer 2020, medlemmar i CONCORD Sverige.