Nyheter

28 augusti 2023

Rashima Kwatra, RFSL, och Andreas Berglöf, WaterAid, var båda på HLPF.

HLPF 2023: Världens ledare behöver öppna plånboken för att nå de Globala målen 

#agenda 2030 och samstämmighet

För att nå de Globala målen för hållbar utveckling krävs finansiering – vilket världens länder hittills inte har levererat. Andreas Berglöf på WaterAid och Rashima Kwatra på RFSL berättar om sina intryck från FN:s högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF.

– Det fanns ett stort engagemang bland de som var där, både från världens regeringar, civilsamhälle och företag. Men den övergripande uppfattningen är ju att alla är överens om att vi ligger efter. Just nu är det svårt att få alla mål, om ens något, att uppnås. Men som någon sa: vi har inte misslyckats än, vi har fortfarande några år på oss.

Det säger Andreas Berglöf, sakpolitisk rådgivare på WaterAid, som var på plats under toppmötets första vecka i mitten av juli.

I år låg fokus på följande mål:

  • Mål 6 om rent vatten och sanitet för alla
  • Mål 7 om hållbar energi för alla
  • Mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur
  • Mål 11 om hållbara städer och samhällen
  • Mål 17 om genomförande och globalt partnerskap (detta mål ses över varje år)

Andreas Berglöf följde särskilt mål nummer 6 om vatten och sanitet.

– Det finns ett problem med finansieringen. Det krävs stora investeringar i brunnar, toaletter och information. Det är fortfarande 771 miljoner människor som inte har tillgång till rent vatten. Alla mål hänger ihop men vattenmålet är ett av 4-5 mål som ses som extra viktigt för att andra mål ska kunna uppnås. Tillgången till vatten påverkar barns möjlighet att gå i skolan, flickors tillgång till menshälsa, att man inte ska behöva utföra sina behov utomhus i mörker, något som riskerar att utsätta inte minst kvinnor och flickor för övergrepp.

– Regeringen och UD hade medvetet tagit med en bredd av vittnesmål och kunskap, och vi gavs på plats stor frihet att prata för oss själva och å Sveriges vägnar, säger Andreas Berglöf på WaterAid.

Vad gäller civilsamhällets möjlighet att inkluderas och ge sina perspektiv så sticker Sverige fortfarande ut i positiv bemärkelse, enligt Andreas Berglöf.

– Regeringen och UD hade medvetet tagit med en bredd av vittnesmål och kunskap, och vi gavs på plats stor frihet att prata för oss själva och å Sveriges vägnar. Vi hade också uppmuntrats att skicka in exempel från vår verksamhet, vilket många använde när de gjorde uttalanden.

I september träffas FN:s generalförsamling i New York, och i samband med detta äger SDG Summit rum. Det har nu gått halvvägs till 2030 sedan de Globala målen antogs, och under SDG Summit ska världens länder mötas för att utvärdera hur man ligger till med genomförandet – och för att öka takten i detsamma. Ingen svensk minister var på plats under HLPF, och Andreas Berglöf hoppas på bättre uppslutning under SDG Summit.

Få världsledare på plats

– Det var färre världsledare på plats under HLPF i år, inte minst på grund av högnivåmötet som kommer i september. Då hoppas jag verkligen att alla världsledare är på plats för att ta del av utvärderingen och enas om att lägga i ytterligare en växel, säger Andreas Berglöf.

Det var färre världsledare på plats under HLPF i år, inte minst på grund av högnivåmötet som kommer i september. Då hoppas jag verkligen att alla världsledare är på plats för att ta del av utvärderingen och enas om att lägga i ytterligare en växel.

Andreas Berglöf, WaterAid

Rashima Kwatra, påverkansrådgivare på RFSL, har i flera år suttit i den svenska delegationen till HLPF, men arbetade i år istället med att koordinera de så kallade ”Major Groups and Other Stakeholders”, vilket är en mekanism för att lyfta perspektiv från olika sektorer och grupper i samhället. Dessa grupper har varit nyckelaktörer för genomförandet av de Globala målen sedan de antogs.

– Det generella intrycket från årets HLPF är ganska deprimerande, men vissa ljusglimtar fanns. Det är jättebra att EU gjorde en frivillig granskning – det var första gången en så storskalig granskning gjordes, och den visade att medlemsstaterna är redo att anstränga sig för att undersöka var det finns luckor i genomförandet. Det görs också framsteg i vissa länder, men framstegen sker inte överallt och inte för alla de Globala målen.

Liksom Andreas Berglöf lyfter Rashima Kwatra fram finansieringen som en stötesten.

– Vi har en så ambitiös plan, men vi kommer inte med finansieringen som krävs för att göra den till verklighet. Det globala finansieringssystemet förhindrar länder i det globala syd att ta steg framåt, på grund av deras skuldsättning.

Politisk oenighet inför SDG Summit

Just nu ser läget inte positivt ut inför SDG Summit, tycker Rashima Kwatra.

– Just nu finns det ingen konsensus om den politiska deklarationen för mötet – länder strider bland annat om finansieringen, säger Rashima Kwatra, RFSL.

– Just nu finns det ingen konsensus om den politiska deklarationen för mötet – länder strider bland annat om finansieringen. Miljön inom FN är också så politiskt laddad, vilket inte sänder rätt signaler nu när världen står inför så många sammankopplade och ökande kriser.

Inför årets SDG Summit är det en så kallad action weekend, till för bland annat civilsamhället att mobilisera sig. Rashima Kwatra är orolig att det ska medföra att civilsamhällesaktörer i praktiken agerar i en ”silo” istället för att garanteras meningsfullt inflytande. Hon är också orolig att världens länder ska börja blicka bortom 2030.

– Jag vill höra vad de har för åtaganden nu, de sju år som är kvar. Vi måste öka takten. Att tänka bortom 2030 kan ge länder en ursäkt att inte göra vad som behövs just nu.

Rashima Kwatra ser ändå glimtar av hopp, främst från civilsamhällets bestående hängivenhet.

Det finns mycket vi kan skala upp genom innovation, teknologi och finansiering till civilsamhället. Och alla handlingar måste först ta sig an de människor som lämnas utanför.

Rashima Kwatra, RFSL

– Civilsamhället har tillsammans med andra aktörer drivit på genomförandet även när finansiering och kapacitet saknas. Det finns mycket vi kan skala upp genom innovation, teknologi och finansiering till civilsamhället. Och alla handlingar måste först ta sig an de människor som lämnas utanför.

SDG Summit äger rum den 18-19 september. CS kommer att följa och granska Sveriges agerande inför och under SDG Summit.