Nyheter

11 november 2020

Givarländer ska stärka arbetet för civilsamhällets demokratiska utrymme

#civilsamhällets demokratiska utrymme

Igår tisdag fattade givarländer inom OECD-DAC beslut om att ta fram gemensamma riktlinjer för stödet till, och samarbetet med, civilsamhället globalt. Beslutet sänder en välkommen politisk signal om civilsamhällets avgörande roll för demokrati och global utveckling i en tid då dess utrymme hotas allt mer.

Gårdagens beslut i OECD-DAC innebär ett steg mot ökad samsyn mellan givarländer om hur samarbetet med civilsamhället borde se ut. Det betonar vikten av att skapa förutsättningar för att människor i civilsamhället ska kunna arbeta fritt, hålla regeringar till svars och bidra i politiska beslut för en hållbar utveckling.

Detta beslut är ett viktigt politiskt ställningstagande som erkänner civilsamhällets centrala funktioner.

Petra Tötterman Andorff, ordförande för CONCORD Sverige

Detta beslut är ett viktigt politiskt ställningstagande som erkänner civilsamhällets centrala funktioner. Givare som på ett effektivt sätt vill bidra till hållbara, jämlika och demokratiska samhällen globalt måste prioritera ett kvalitativt och välinformerat stöd till civilsamhället, säger Petra Tötterman Andorff, ordförande för CONCORD Sverige.

I beslutet lovar DAC-länderna att markant stärka sina ansträngningar för att skapa gynnsamma förutsättningar för civilsamhället och att hantera de många utmaningar som följt av Coronapandemin. Detta är särskilt angeläget med tanke på situationen globalt med ökande hot och inskränkningar av det demokratiska utrymmet och svårigheterna för människor inom civilsamhället att organisera sig. Det är en utveckling som förvärrats under pandemin då auktoritära regimer tar tillfället i akt att införa repressiva åtgärder mot civilsamhället för att hindra dess arbete.

Vi ser att attacker mot grundläggande rättigheter såsom mötes-, yttrande- och religionsfrihet ökat ytterligare under pandemin.

Sanna Svensson, Svenska missionsrådet

Vi ser att attacker mot grundläggande rättigheter såsom mötes-, yttrande- och religionsfrihet ökat ytterligare under pandemin. I ljuset av det blir det än viktigare att givarländer tar ett samlat grepp kring ekonomiskt och politiskt stöd till civilsamhället, menar Sanna Svensson, rådgivare för utvecklingspolitik på Svenska missionsrådet.

Sverige har drivit på för att riktlinjerna ska tas fram och bland annat finansierat en studie som beskriver givarländers nuvarande stöd till, och samarbete med, civilsamhället. Den innehåller många viktiga rekommendationer till DAC-medlemmarna som ligger till grund för gårdagens beslut. CONCORD Sverige har bidragit till studien, bland annat med våra förslag i rapporten ”Tag plats!”. En fråga som tas upp i studien, och som förväntas återspeglas i riktlinjerna, är behovet av att underlätta för aktörer i civilsamhället att arbeta med stödet som ges.

Riktlinjerna måste hjälpa till att minska den administrativa bördan och göra så att mottagarna av bistånd får tydliga och samordnade krav från givare.

Cecilia Ängelid, Diakonia

Riktlinjerna måste hjälpa till att minska den administrativa bördan och göra så att mottagarna av bistånd får tydliga och samordnade krav från givare. Det är avgörande för att de ska kunna arbeta effektivt och ha möjlighet lägga tid och pengar på att faktiskt skapa förändring, säger Cecilia Ängelid, tf. internationell chef på Diakonia.

Nu startar processen inom OECD-DAC med att ta fram riktlinjerna, ett arbete som CONCORD Sveriges civic space-grupp bevakar och kommer fortsätta bidra till.

Beslutet i sin helhet:
PARTNERING WITH CIVIL SOCIETY

19. DAC members value open, democratic and inclusive societies. We will continue to use our development co-operation to support democracy, the rule of law and human rights, including freedom of expression and peaceful assembly and association, as essential elements of sustainable development for any society. We believe that citizens, including through social movements and CSOs must be free to hold their governments to account and contribute to decision-making to make progress towards sustainable development. We will continue our DAC–CSO Dialogue. We commit to redoubling efforts on how DAC members and CSOs can work together more effectively to respond to the multiple challenges caused by the Covid-19 pandemic, promote an enabling environment and support progress toward the SDGs, including through more locally led and owned action. To this end, we commit to developing a new DAC policy instrument on enabling civil society.

I samband med lanseringen av studien som ligger till grund för DAC-beslutet hölls ett digitalt seminarium där vår ordförande Petra Tötterman Andorff deltog.