Nyheter

6 mars 2024

Porträtt på EU-kandidater mot blå bakgrund

EU-valet: Så vill kandidaterna att EU tar ansvar i världen

#eu-politik

Det är mindre än 100 dagar kvar till Europaparlamentsvalet den 9 juni. Vi har frågat toppkandidaterna om deras syn på EU:s globala roll och ansvar.

Över 400 miljoner människor i 27 länder ska välja 720 parlamentsledamöter att företräda oss under de kommande fem åren. Vi ställde kandidaterna frågan ”Vilka aspekter av EU:s globala roll och ansvar kommer du att lyfta under din kampanj?”

Alice Bah Kuhnke, Miljöpartiet

Alice Bah Kuhnke säger att ”EU ska vara en ledande röst i världen för demokrati och mänskliga rättigheter.” Hon framhåller behovet av att minska utsläppen och ställa om samhällen.  “För att vara en pålitlig och drivande kraft för klimatomställningen i världen så behöver vi dessutom stötta den globala omställningen. Detta kan bland annat ske genom bistånd och där vill vi att minst 1 procent av EU:s BNI ska gå till globalt bistånd”. Alice Bah Kuhnke poängterar även vikten av en feministisk utrikespolitik och att EU bör vara en ledande röst för fred och konfliktförebyggande arbete, särskilt i situationer som Ukraina och Gaza.

Tomas Tobé, Europaparlamentariker

Tomas Tobé, Moderaterna

”EU:s ska stå upp för en regelbaserad världsordning och främja internationellt samarbete. Det handlar om att bygga allianser och skapa rätt förutsättningar för att klara den gröna omställningen, bidra till gemensamt ekonomiskt välstånd och tillväxt, samt stärka internationell fred och säkerhet.”

Hanna Gedin porträtt

Hanna Gedin, Vänsterpartiet

 ”Öppenhet och demokrati måste prägla EU:s globala arbete. Jag vill att EU ska värdera mänskliga rättigheter högre än den egna inre marknaden när det uppstår konflikt, så är inte fallet idag. Jag kommer att peka på att EU har varit alldeles för svagt och otydligt kring Israels brott mot folkrätten och att många länder strypt sitt bistånd till UNRWA.”

Evin Incir, Socialdemokraterna

Evin Incir säger att EU bör vara en konstruktiv kraft för fred, frihet och demokrati. Hon varnar för auktoritära och högerextrema krafter som hotar att splittra Europa och undergräva internationellt samarbete.

”EU måste bli en ännu viktigare global aktör, stödja demokratikämpar runtom i världen och bidra med humanitärt stöd. Jag kommer ta fighten mot de splittrande krafterna, i Sverige, Europa och globalt, som vill minska sammanhållningen och undergräva internationellt samarbete.”

Pär Holmgren, Miljöpartiet

Pär Holmgren pekar på vikten av ett klimaträttvist perspektiv i EU:s globala ansvar.  “EU ska agera utifrån ett klimaträttvist perspektiv om att den rika delen av världen bär det största ansvaret för klimatförändringarna samtidigt som den fattigare delen av världen är de som drabbas hårdast. EU har en skyldighet att stå upp för mänskliga rättigheter, samt arbeta konfliktförebyggande och fredsfrämjande runt om i världen.” 

Karin Karlsbro, Liberalerna

”EU ska vara en ledande röst för demokrati och mänskliga rättigheter”, säger Karin Karlsbro. Hon understryker också vikten av att integrera handelspolitiken med klimatpolitiken och att bekämpa global avskogning.

Heléne Fritzon, Socialdemokraterna

”EU:s globala roll är att vara en konstruktiv kraft för fred, frihet och demokrati”, säger Heléne Fritzon.

I en tid av globala utmaningar ser hon EU som en trygghet för svenska folket. Heléne Fritzon framhåller att det är viktigt att EU står upp för grundläggande värden och leder vägen mot en rättvis grön omställning.

Fotnot: Frågan har ställts till toppkandidater från samtliga partier som nu har mandat i Europaparlamentet.