Nyheter

3 juni 2024

EU-nyheter i korthet juni 2024

#eu-politik

För mycket av EU:s biståndsbudget läggs på att hindra migration och européerna står bakom stark miljölagstiftning. Läs nyheter från EU-nivån med koppling till en rättvis och hållbar global utveckling.

Starkt stöd bland européerna för miljölagstiftning

Nästan fyra av fem européer märker hur miljöfrågor påverkar deras dagliga liv och hälsa, och lika många tycker att EU måste ha en lagstiftning för att skydda miljön. Det framgår av opinionsundersökningen Eurobarometer som undersöker opinionen i medlemsländer. Över hälften, 55 procent, vill att EU ska bättre säkerställa att produkter som säljs på den europeiska marknaden inte skadar miljön.

Sex av tio tycker att det inte satsas tillräckligt i deras eget land för att genomföra den gröna omställningen.

Nyligen kom också ytterligare en undersökning som visar att det finns ett starkt folkligt stöd för skarpa klimatåtgärder.

EU lägger för mycket biståndspengar på migration

EU har spräckt gränsen för hur mycket av utvecklingsbudgeten som skulle läggas på att hantera migration, skriver Devex. Planen var att lägga 10 procent av planerade biståndsinsatser på migrationshantering, men nu har siffran nått 14 procent, skriver Devex.

Sedan 2022 har kostsamma överenskommelser tecknats med nordafrikanska länder för att bekämpa migration. Extremhögerpartier trycker på för att taket för hur mycket av biståndsbudgeten som får läggas på att minska migration till EU ska höjas eller tas bort.

Läs mer.

Medlemsländer vill använda utvecklingssamarbete som utrikespolitiskt verktyg

Under EU:s biståndsministermöte den 7 maj, där Sverige representerades av den ständiga representanten Mikaela Kumlin Granit, antog medlemsstaterna en årsrapport för genomförandet av NDICI, EU:s instrumentet för yttre åtgärder. 

Medlemsländerna tryckte på för att använda utvecklingssamarbete som ett utrikespolitiskt verktyg och främja geopolitiska prioriteringar såsom migration. Rådsslutsatserna påminner därmed i tonen om kommissionens ”briefing book” som läckte för några veckor sedan.

Mänsklig utveckling, jämställdhet och utbildning nämns, men de tydligaste rekommendationerna från medlemsstaterna handlar om klimatförändringar och migration. Rådet uppmanar kommissionen att anta fler åtgärder mot klimatförändringarna för att nå målet att avsätta 30 procent av NDICI:s budget till klimatåtgärder senast 2027. Medlemsländerna trycker också på vikten av att “utforma, finansiera och genomföra EU-initiativ för att ta itu med irreguljär migration och dess grundorsaker och hantera tvångsförflyttningar, enligt en Team Europe-strategi”. (Trots att taket för hur mycket av biståndsbudgeten som skulle läggas på migration redan nåtts, se artikel ovan)

Samstämmighet för hållbar utveckling erkänns som en ”viktig” del av ett effektivt utvecklingssamarbete, men det ställdes inte några konkreta krav på kommissionen.

Här finns resultatet av mötet.

Lag om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö klubbad av medlemsstaterna

Efter många långa förhandlingsrundor antogs till slut, CSDDD, lagen om företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, av EU:s medlemsländer. Detta efter att flera länder, däribland Sverige, medverkat till att försvaga lagen. Nästa steg är att börja implementera lagen i medlemsländer.