Sammanfattning

7 mars 2018

För en feministisk migrationspolitik

#feministisk utrikespolitik

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.

Här ges sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om migrationspolitik i deklarationen.

Bristen på lagliga vägar

Bristen på säkra och lagliga vägar för att söka skydd gör att människor blir kvar i krigs- och konfliktområden eller tvingas riskera sina liv i händerna på människosmugglare. Flickor och kvinnor på flykt är särskilt utsatta för könsrelaterat och sexuellt våld, människohandel samt tvångs- och barnäktenskap. Den tillfälliga asyllagstiftningen har inneburit förlorade möjligheter till familjeåterförening för majoriteten av alla som fått asyl i Sverige, vilket låser fast framförallt kvinnor och barn i konfliktområden. Sveriges kommande regering måste därför upphäva den tillfälliga asyllagstiftningen.

Sveriges nuvarande och kommande regering måste:

  • Upphäva den tillfälliga lagen snarast möjligt och återgå till en migrations- och flyktingpolitik som gör familjeåterförening och permanenta uppehållstillstånd till regel, och som inte begränsar möjligheterna att få uppehållstillstånd på grund av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter.
  • Öka tillgången till ambassader, oavsett medborgarskap, för dem som söker uppehållstillstånd på grund av anknytning.
  • Utöka det svenska kvotflyktingssystemet ytterligare för att kunna ta emot fler skyddsbehövande genom vidarebosättning och arbeta för ett ambitiöst EU-ramverk för vidarebosättning baserat på humanitära grunder, som ett komplement till spontanasökningar och andra vägar.
  • Arbeta för möjligheten att utfärda inresetillstånd för asyländamål, som ett komplement till vidarebosättningar och spontanansökningar, inom EU och se över möjligheten för Sverige att utfärda inresetillstånd för asyländamål på ett nationellt plan.
  • Se över möjligheten för Sverige att utfärda humanitära visum för att underlätta för människor att ta sig hit via en säker flyktväg.

Kvinnors och barns rätt till internationellt skydd

Kvinnor och barn kan ha egna asylskäl som skiljer sig från mäns asylskäl. Sveriges kommande regering måste se till att kvinnors och barns egna asylskäl utreds och prövas på ett tillfredsställande sätt, för att säkerställa att de kan tillgodose sig sin rätt till internationellt skydd. Regeringen måste även göra en fullständig utvärdering av den tillfälliga asyllagstiftningen och redogöra för konsekvenserna av lagen för kvinnors likvärdiga rätt till internationellt skydd.

Sveriges nuvarande och kommande regering måste:

  • Göra en fullständig utvärdering av den tillfälliga asyllagstiftningen och redovisa dess konsekvenser för människor i behov av skydd och effekterna på kvinnor, äldre och barn i enlighet med regeringens tidigare beslut från 2016.
  • Utreda vilka resultat Migrationsverkets insatser för att etablera rutiner och ta fram rättsliga ställningstaganden för att bättre identifiera kvinnors och barns asylskäl har gett under de senaste två åren.
  • Genomföra nödvändiga ändringar för att säkerställa att barnets rättigheter (såsom fastlagda i Barnkonventionen) tillgodoses i alla skeden av asylprocessen samt att barns egna asylskäl verkligen beaktas och tillmäts betydelse. Detta innefattar till exempel att Migrationsverket tillser att barnets skäl till fullo blir utredda samt i sina beslut tydligt redovisar att åberopade skäl beaktats och bedömts utifrån ett barnperspektiv. Det innefattar även att barn utreds av utredare med särskild barnkompetens, samt att relevant och barnspecifik landinformation används i större utsträckning, av såväl Migrationsverket som i Migrationsdomstolarna.
  • Förtydliga utlänningslagen vad gäller barnspecifika skäl för, eller former av, förföljelse. Regeringen bör därför låta utreda förutsättningarna för att införa ett särskilt lagrum om detta.

Organisationer som bidragit till migrationskapitlet: Läkare i Världen, Rädda Barnen och Svenska kyrkans internationella arbete.

Läs hela deklarationen