Sammanfattning

7 mars 2018

För en feministisk freds- och säkerhetspolitik

#feministisk utrikespolitik

Inför valet 2018 hoppas vi att alla svenska partier ska se vikten och värdet av att Sverige fortsätter att stå upp för global jämställdhet. Därför har 18 organisationer i CONCORD Sveriges jämställdhetsarbetsgrupp tagit fram Civilsamhällets deklaration för en feministisk utrikespolitik.

Här ges sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om freds- och säkerhetspolitik i deklarationen.

VAPENEXPORT, VAPENSPRIDNING OCH NEDRUSTNING

Spridningen av vapen i världen bidrar till att omkring 250 000 människor dör av väpnat våld varje år. När samhällen militariseras och vapen sprids står flickor och kvinnor inför högre risk att utsättas för hot och våld. Sveriges kommande regering måste arbeta mot spridningen av små och lätta vapen och själv upphöra med att exportera krigsmateriel till diktaturer och stater som allvarligt kränker mänskliga rättigheter. Sverige måste även, som en förespråkare för fred, mänsklig säkerhet och jämställdhet, underteckna och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Sveriges nuvarande och kommande regering måste:

  • Säkerställa att implementeringen och tolkningen av det nya regelverket om krigsmaterielexport har ett genomgående genusperspektiv, som resulterar i att Sverige upphör att exportera krigsmaterielexport till diktaturer och andra stater som allvarligt kränker mänskliga rättigheter.
  • Säkerställa att myndigheter med kompetens i jämställdhet-, utvecklings- och demokratifrågor, så som Folke Bernadotteakademin, Sida och Jämställdhetsmyndigheten, ger underlag till ISP:s bedömningar för krigsmaterielexport. Arbeta aktivt för att öka kunskapen om vad ett feministiskt perspektiv innebär och förbättra direktiven för de myndigheter och departement som ansvarar för vapenexporten.
  • Säkerställa ökad transparens kring hur beslut fattats av ISP för att möjliggöra en granskning av hur flickors och kvinnors mänskliga rättigheter bedömts och prioriterats i stater som importerar krigsmateriel från Sverige.
  • Synliggöra kopplingen mellan all spridning av små och lätta vapen, både legal och illegal, och genusrelaterat våld. Arbeta för att öka kvinnors deltagande i arbetet för vapenkontroll och nedrustning, inom bland annat FN:s vapenhandelsavtal och FN:s handlingsprogram mot illegal spridning av små och lätta vapen.
  • Som global förespråkare för fred, mänsklig säkerhet och jämställdhet signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.

Organisationen som bidragit texten om vapenexport, vapenspridning och nedrustning: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet.

KVINNOR, FRED OCH SÄKERHET

Kvinnor är i stor utsträckning fortfarande utestängda från det konfliktförebyggande och fredsfrämjande arbetet. Djupt rotade könsnormer och föreställningar om mäns respektive kvinnors roller i tider av konflikt, postkonflikt och fredstid gör att kvinnor ytterst sällan deltar i fredsförhandlingar. Andra hinder för genomförandet av agendan för kvinnor, fred och säkerhet är otillräcklig tillgång på resurser och en fragmenterad implementering av agendans olika delar. Detta är faktorer som Sveriges kommande regering måste adressera.

Sveriges nuvarande och kommande regering måste:

  • Implementera FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet i allt arbete som rör jämställdhet, konfliktförebyggande, fredsbyggande, och hållbar utveckling inklusive i genomförandet av mål 5 och 16 i Agenda 2030.
  • Förtydliga hur FN:s agenda för kvinnor, fred och säkerhet förhåller sig till annat jämställdhets- och fredsarbete. Inte minst det arbete som styrs av svensk lagstiftning och inkluderar ett mycket stort antal aktörer, myndigheter och departement som inte är en del av diskussionen om Sveriges nationella handlingsplan för kvinnor, fred och säkerhet.
  • Inkorporera säkerhetsrådsresolution 2242 i den svenska handlingsplanen för kvinnor, fred och säkerhet i en ännu högre grad genom att inkludera Center mot våldsbejakande extremism i arbetet och därmed skapa en nationell komponent i handlingsplanen.
  • Inkludera aktivister och civilsamhällesorganisationer, inklusive kvinnorättsorganisationer, som informationskällor för tidiga varningssignaler gällande konflikter i länder där Sverige verkar. De utgör viktiga men alltför ofta outnyttjade informationskällor. Svenska ambassader bör till exempel främja deras deltagande i formulering och genomförande av respons på konfliktrisk. Både yngre och äldre människor kan ha värdefulla erfarenheter och kontakter på lokala nivåer som kan vara viktiga tillgångar i medlingsarbete och fredsbyggandet.

Organisationer som bidragit texten om kvinnor, fred och säkerhet: Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Operation 1325 och PMU.

Läs hela deklarationen