Nyheter

28 februari 2023

Civilsamhället trycker på för att EU ska steppa upp arbetet med Agenda 2030

#agenda 2030 och samstämmighet #eu-politik

I sommar ska EU för första gången berätta för FN:s högnivåmöte hur unionen ligger till med genomförandet av Agenda 2030. Tre färska rapporter bildar underlag till EU:s rapportering. De efterlyser bland annat stärkt engagemang utanför unionen.

Arbetet för att nå de Globala målen för hållbar utveckling har nått halvtid‚ och i sommar är det för första gången dags för EU att rapportera om sitt genomförande till FN:s högnivåmöte HLPF (se faktaruta längre ner). Rapporteringen är frivillig och kallas voluntary review – VR. I denna rapport ska EU redogöra både för hur genomförandet går inom unionen och hur EU bidrar till att uppfylla de 17 Globala målen internationellt.  Utöver HLPF hålls i år ytterligare två tunga FN-möten om Agenda 2030: Det årliga Financing for Development Forum och SDG Summit, som äger rum vart fjärde år.

De senaste månaderna har tre olika rapporter som analyserar hur EU ligger till med att uppnå de Globala målen släppts.

 • Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs (EESK) rapport , där civilsamhället konsulterats för rekommendationer.
 • Sustainable Development Solutions Network (SDSN) analys.
 • Forskningsrapport om EU:s genomförande beställd av utvecklingsutskottet (DEVE) i Europaparlamentet.

Dessa rapporter ska bidra med inspel till EU inför de tre mötena. 

Civilsamhällets uppmaning till EU: Väj inte för målkonflikter

Som en del av arbetet med att ta fram EU:s rapport inför HLPF har EU-kommissionen genomfört konsultationer med olika aktörer, inklusive civilsamhället. CONCORD Europa (där CONCORD Sverige deltagit som en av medlemmarna) har bidragit med analyser och rekommendationer genom Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, EESK. Rapporten från EESK går igenom samtliga Globala mål och pekar ut resultat och utmaningar för respektive mål. EU-kommissionen har lovat särskilt utrymme för EESK:s rapport i sin rapportering inför HLPF, för att på så sätt ge en plattform åt utomstående aktörers analyser av EU:s genomförande av Agenda 2030. CONCORD Europa och andra civilsamhällesaktörer för nu en dialog med kommissionen om hur civilsamhällets bidrag tas om hand. 

CONCORD Europa har också bidragit med kommentarer till EU:s medlemsländer om både form och innehåll för rapportering, bland annat genom att Sverige som ordförande bjudit in till möte med EU:s rådsarbetsgrupp för Agenda 2030.

Några av huvudbudskapen i rapporten är:

 • EU:s VR-rapport måste vara ärlig och ambitiös, inte väja för utmaningar och brister, och undersöka potentiella och reella målkonflikter. Detta är en huvudpoäng med åtagandet om en samstämmig politik (se nedan).
 • EU:s VR-rapport behöver ha utrymme för nästa steg och åtaganden framåt, och vara tydlig med hur processen efter VR ska se ut vad gäller att ta fram en handlingsplan för EU:s fortsatta arbete med att genomföra Agenda 2030.
 • EU bör inte stanna vid en snäv definition av utveckling genom ekonomisk tillväxt. Hållbarhet i dess tre dimensioner – ekologisk, social och ekonomisk – måste genomgående finnas med som mått på utveckling.
 • EU:s åtagande om att avsätta 0,7 procent av medlemsländernas BNI till bistånd är inte uppfyllt vilket behöver framgå i rapporten.
 • Rapporten bör inkludera områdena skatteflykt, vapenexport, samt företags ansvar för mänskliga rättigheter och miljö, då det finns särskilt hög risk att dessa områden står i konflikt med målen i Agenda 2030.
 • Hållbar konsumtion och produktion: CONCORD Europa välkomnar Eurostat-indikatorn som mäter effekterna av EU:s konsumtion på låg- och medelinkomstländer (finns i Eurostas senaste rapport om de Globala målen.) En studie som nyligen presenterades av Sustainable Development Solutions Network (SDSN) pekar på hur konsumtionen i EU-länder bidrar till skadlig miljöpåverkan, och att flera EU-processer behöver hantera detta – exempelvis den nya EU-regleringen om avskogning.
 • Om samstämmighet (under mål 17): Det måste till en ordentlig analys av åtagandet om samstämmighet, PCD = policy coherence for development. FN:s miljöprogram UNEP har tagit fram en metod för att förbättra analysen, som bör användas. (Se CONCORD Europas senaste analys av PCD i EU och medlemsländerna.) Eftersom PCD-rapporteringen integreras i VR-rapporten behöver metoden för rapporteringen utvecklas, till exempel vad gäller EU-delegationernas roll vid konsekvensbedömningar. SDSN Spillover Index bör användas för PCD-rapporteringen, för att följa upp hur EU:s politik påverkar låg- och medelinkomstländer

SDSN: EU:s finansiering av hållbar utveckling brister

Organisationen Sustainable Development Solutions Network (SDSN) presenterade 2022 rapporten Europe Sustainable Development Report 2022: Achieving the SDGs: Europe’s Compass in a Multipolar World. Där ges bland annat följande rekommendationer till EU:

 • De parallella kriser vi just nu genomlever och dess negativa konsekvenser för flera av de Globala målen, gör det viktigare än någonsin att utgå från Agenda 2030, eftersom detta är det gemensamma globala åtagandet för att skapa en hållbar och rättvis utveckling. EU behöver förnya åtagandet och vara tydliga med att Agenda 2030 är färdplanen genom att vara framåtblickande i sin VR-rapport.
 • SDSN:s rapport visar att EU inte uppfyller flera av åtaganden om finansiering, inklusive bistånd och klimatfinansiering. 
 • EU:s åtagande om en samstämmig politik (PCD) är en central del i genomförandet och en nyckel för att EU ska kunna visa trovärdighet gentemot låg- och medelinkomstländer.
 • EU behöver verka för att Internationella valutafonden och Världsbanken reformeras för att bli mer inkluderande i sitt beslutsfattande och mobilisering av hållbar finansiering av de Globala målen.
 • EU måste säkerställa att Agenda 2030 är en integrerad del i unionens säkerhets- och utrikespolitik, särskilt kopplat till kriget i Ukraina.
 • EU:s gröna giv (Green Deal) behöver tydligare kopplas till Agenda 2030 och de Globala målen, och EU bör verka för ett strategiskt arbete som kopplar ihop EU med FN, G20 och övriga sammanslutningar.

Forskningsrapport: EU behöver stärka sitt arbete utanför unionen

Utvecklingsutskottet i Europaparlamentet har beställt en forskningsrapport som underlag för parlamentets bidrag till EU:s genomförande av Agenda 2030: Achieving the UN Agenda 2030: Overall actions for the successful implementation of the Sustainable Development Goals before and after the 2030 deadline. Rapporten kommer till liknande slutsatser som rapporten från SDSN, och lyfter också fram följande:

 • EU behöver en övergripande strategi för genomförandet av Agenda 2030.
 • De Globala målen behöver vara en utgångspunkt och integreras i årsplaner, det fleråriga budgetarbetet och i politiska initiativ, exempelvis den gröna given.
 • Den externa dimensionen behöver bli starkare i EU:s genomförande, och stödet till utvecklingsländer ambitiösare.
 • Arbetet genom EU-delegationer i länder utanför unionen behöver stärkas, både för att bedöma konsekvenser av EU:s politik och för att samordna olika aktörer i respektive land.
 • Europaparlamentet har en viktig roll i att bevaka så kallade ”spillover-effekter”, det vill säga hur EU:s politik påverkar låg- och medelinkomstländer, som en del av åtagandet om en samstämmig politik för hållbar utveckling.

Sveriges roll som ordförande i EU

Det är EU-kommissionen som ansvarar för innehållet i VR-rapporten, och inflytandet för Sverige och övriga medlemsländer är begränsat. Däremot har Sverige som ordförande i uppgift att samordna arbetet med de rådsslutsatser som ska antas inför FN:s högnivåmöte HLPF. Rådsslutsatserna blir en politisk kappa för EU:s VR-rapport, där medlemsländerna kan lyfta valda delar av rapportens innehåll och staka ut vägen för att ta sig an utmaningar och brister som den pekar på.

Fakta: Tre möten följer upp Agenda 2030 under 2023

Financing for Development Forum: Den 17-20 april hålls det årliga Financing for Development Forum, där Addis Abeba Action Agenda följs upp och diskuteras, vilket inkluderar hur Agenda 2030 ska finansieras.

HLPF: FN:s högnivåmöte High Level Political Forum äger rum den 10-19 juli, och i år är följande mål i särskilt fokus för utvärdering:

 • Mål 6 om rent vatten och sanitet
 • Mål 7 om hållbar energi
 • Mål 9 om hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 • Mål 11 om hållbara städer och samhällen
 • Mål 17 om: genomförande och globalt partnerskap.

För mer information om Voluntary Reviews till HLPF, inklusive Sveriges och övriga medlemsstaters rapporter från tidigare år, se här.

SDG Summit: Den 19-20 september anordnar FN ett toppmöte för att göra en halvtidsöversyn av genomförandet av Agenda 2030 och de Globala målen. Toppmötet summerar resultatet av Financing for Development Forum och High Level Political Forum, samt tar fram en deklaration med politisk vägledning med syfte att öka takten i genomförandet.

Fakta: EU:s rapportering om genomförandet av Agenda 2030

EU ska för första gången rapportera hur genomförandet av Agenda 2030 med de Globala målen går, genom att ta fram en så kallad Voluntary Review (VR). FN:s medlemsländer uppmuntras göra denna rapportering regelbundet, och Sverige har gjort det två gånger, senast 2021. Det har inte varit givet att EU också ska göra denna inrapportering men nu är det alltså dags, och en stor del av arbetet sker under Sveriges ordförandeskap i EU. På FN:s High Level Political Forum i juli i år presenteras EU:s rapport, som kommissionen arbetat med sedan i slutet av förra året.

Fakta: EU:s åtagande om en samstämmig politik (PCD)

Ett delmål under mål 17 handlar om att införa mekanismer för att underlätta en samstämmig politik, vilket betyder att ta hänsyn till hur, och verka för att, samtliga politikområden påverkar en hållbar utveckling på ett positivt sätt. EU har åtagit sig att bedriva en samstämmig politik, Policy Coherence for Development, PCD. EU:s åtagande går flera steg längre än Agenda 2030, och är också konkretare. Unionen har bland annat inom ramen för det som kallas Better Regulation Package satt upp riktlinjer för hur ny lagstiftning och nya policies ska föregås av analyser av hur de förväntas påverka låg- och medelinkomstländer. EU-kommissionen har också beslutat att kommissionen regelbundet ska rapportera till medlemsländerna och parlamentet om hur åtagandet om samstämmighet efterlevs. EU beslutade under förra året att integrera denna rapportering i Voluntary Review till HLPF.

Mer information om EU:s Policy Coherence for Development (PCD).