Uttalande

20 juni 2012

Brev till statsminister Fredrik Reinfeldt inför Europeiska rådets möte

#eu:s och sveriges bistånd

Till: Statsminister Fredrik Reinfeldt

Inför det Europeiska rådets möte den 28-29 juni vill CONCORD Sverige, som är en arena för 45 civilsamhällesorganisationer, uppmärksamma dig på årets europeiska AidWatch-rapport och dess huvudsakliga budskap.

CONCORD Sverige välkomnar tillsammans med våra kollegor i övriga medlemsländer rådsslutsatserna den 14 maj gällande EU-kommissionens rapport om EU:s biståndsåtaganden och den gemensamma nya inriktningen på biståndet (Agenda for Change). Medlemsländerna bekräftar att de åtar sig att ge 0,7 % av BNI i bistånd år 2015, vilket de åtagit sig årligen sedan 2005. Vi i CONCORD Sverige och våra kollegor runt om i Europa är därför oroliga över att 18 medlemsländer riskerar att inte uppfylla sina åtaganden, samt att omfattande nedskärningar i nationella biståndsbudgetar pågår.

AidWatch-rapporten 2012 ”Aid we can- Invest more in global development” utvärderar vilka framsteg som har gjorts av regeringar i EU i relation till deras biståndsåtaganden. Rapporten visar att generella biståndssiffror har sjunkit mellan 2010 och 2011 med 490 miljoner euro och nivån är nu bara 0,1 procentenheter högre än vad den var 2005 (0,42 % jämfört med 0,41 % av EU:s BNI 2005). Elva medlemsländer genomförde nedskärningar i sina biståndsbudgetar 2011, och fem av dem med mer än 10 %. Sju medlemsländer gav mindre än 50 % av sina internationella åtaganden. Om denna utveckling fortsätter kommer många medlemsländer att misslyckas med att uppnå sina åtagande för år 2010 år 2015. CONCORD Sverige välkomnar att Sverige håller fast vid sitt mål om att årligen avsätta 1 % av BNI till bistånd.

Rapporten analyserar också generella trender i Europa och granskar i vilken utsträckning det bistånd som ges idag kan anses vara verkligt bistånd, dvs. bistånd som medför en överföring av resurser till utvecklingsländer för utvecklingsinriktade ändamål. AidWatch fastslår att en allt mindre del av medlemsländernas bistånd 2011 går till utvecklingsländerna: 5,86 miljarder euro (11,1 %) bekostade flyktingmottagande och utländska studenter i givarländer samt även skuldavskrivningar. Detta innebär en ökning från 5,2 miljarder euro 2010 (9,7 % av EU:s bistånd). Kostnader för flyktingmottagande som bekostades av biståndsbudgeten 2011 var 720 miljoner euro högre än året innan. CONCORD Sverige beklagar att Sverige tillhör ett av de länder som inkluderar kostnader för flyktingmottagande i biståndsbudgeten. Ytterligare 1,53 miljarder euro från EU-ländernas biståndsbudget ger en försumbar utvecklingseffekt då dessa pengar gick till bundet bistånd eller fick ersätta räntebetalningar på biståndslån.

Kommissionens rapport förutspår att EU bara kommer att uppnå 0,45 % av BNI år 2015. Detta motsvarar nästan samma nivåer för år 2010, vilket var året då ett delmål för EU:s bistånd sattes. Denna utveckling är mycket oroande och måste vändas. CONCORD Sverige är en arena för 45 civilsamhällesorganisationer. Vårt uppdrag är att bedriva påverkans- och informationsarbete inom ramen för EU:s utvecklingssamarbete och -utvecklingspolitik, med fokus på minskad fattigdom.

Att bekräfta biståndsåtaganden är inte nog i sig – EU och dess medlemsländer måsta vidta realistiska och mätbara åtgärder för att nå det uppsatta målet för 2015. Detta är i allra högsta grad möjligt att uppnå, och Sverige och många medlemsländer har redan nått sina mål och tydligt visat att de avser uppfylla åtagandena. De medlemsländer som tappat riktningen behöver omgående vidta åtgärder. Vi uppmanar det Europeiska rådet att ta fram konkreta planer för de kommande tre åren för att försäkra att alla EU:s medlemsländer uppnår sina uppsatta mål och att EU behåller sin ledande roll inom global utveckling.

Genom att stödja EU-kommissionens förslag angående kategori 4 (External Action Instruments) i EU:s långtidsbudget 2014–2020 kan EU:s regeringschefer leda EU i rätt riktning för att nå det gemensamma målet på 0,7 % av BNI. Det kommande toppmötet för stats- och regeringscheferna den 28-29 juni bör därför behandla frågan om långtidsbudgeten i detta avseende. Vi hoppas att Sverige kommer att ställa sig bakom kommissionens förslag.

Vi tror starkt på behovet av att diskutera EU:s biståndsåtaganden i det Europeiska rådet, inte bara för att detta skulle öka EU:s trovärdighet som givare men också för att vi behöver ett starkt ledarskap på hög nivå för att försäkra att biståndsmålen uppnås. Vi är övertygade om att bistånd fortfarande utgör en livsviktig resurs för fattiga människor och att det utgör en verklig förändring för levnadsförhållandena för miljoner fattiga människor i utvecklingsländer. När nu endast tre år återstår till 2015 måste EU:s ledare bestämma sig för hur EU kan komma på rätt spår igen, även i ekonomiska kristider. Om vi misslyckas med detta kommer världens fattiga att drabbas dubbelt av konsekvenserna av den senaste tidens ekonomiska nedgång, och de framgångar som gjorts i arbetet med att nå Millenniemålen riskerar att gå förlorade.

Vi önskar dig ett framgångsrikt möte.

Vänliga hälsningar,
Annika Malmborg,
Ordförande CONCORD Sverige

Brevet (pdf)