Uttalande

19 juni 2012

Brev till EU-minister Birgitta Ohlsson inför ministerrådsmötet

#eu:s och sveriges bistånd

Till: EU-minister Birgitta Ohlsson

Inför ministerrådsmötet den 26 juni vill CONCORD Sverige, som är en arena för 45 civilsamhällesorganisationer, uppmuntra dig att stödja EU-kommissionens förslag angående kategori 4 (External Action Instruments) i EU:s långtidsbudget 2014 – 2020.

CONCORD Sverige välkomnar bekräftandet av EU och dess medlemsstaters åtagande att uppnå det gemensamma målet att ge 0.7% av EU och medlemsstaternas BNI i bistånd. För att detta åtagande ska kunna infrias år 2015 behövs realistiska handlingsplaner som medlemsstaterna är bundna till. Av denna anledning ber vi dig att bidra till att säkerställa biståndsnivåerna i nästa långtidsbudget (2014- 2020) under ministerrådsmötet den 26 juni.

Varför ska EU fortsätta investera i utvecklingssamarbete?

1. EU:s gemensamma bistånd gör skillnad

Med EU:s gemensamma bistånd fick bland annat 31 miljoner människor tillgång till rent vatten och nio miljoner tillgång till sanitära anläggningar under åren 2004-2009. Under samma period fick nio miljoner barn tillgång till utbildning, mer än 720,000 grundskolelärare utbildades, och 36,000 km av vägnätverk byggdes och underhölls. Dessa resultat bidrar till långsiktig, hållbar utveckling och stärkta samhällen i världens fattigaste länder.

2. EU har gett ett löfte till världens fattigaste människor

EU:s gemensamma löfte att ge bistånd och bekämpa fattigdom finns svart på vitt i Lissabonfördraget, i det europeiska samförståndet om utveckling och i Agenda for Change. För tillfället ligger EU:s medlemsstater efter med 47 miljarder euros för att infria sina biståndslöften. Kommissionens förslag till kapitel 4 i EU:s nästa långtidsbudget är ett ambitiöst men realistiskt förslag, som genom ditt stöd kan få Europa tillbaka på banan för att nå sitt gemensamma 0.7% mål.

3. EU:s gemensamma bistånd har ett mervärde som kompletterar medlemsstaternas bilaterala bistånd

EU har en unik roll i att samordna de 27 medlemsstaterna vilket bidrar till ökad biståndseffektivitet och en stärkt röst i globala sammanhang. EU:s institutioner har förbundit sig att arbeta för att bekämpa fattigdom, uppnå Millenniemålen och Policy Coherence for Development (PCD). EU-institutionernas storlek, tyngd och närvaro genom sina 136 delegationer ger EU möjligheten att upprätthålla en politisk dialog och implementera program på en skala som enskilda medlemsstater inte kan och på platser som enskilda medlemsstater inte prioriterar. Detta är en del av det mervärde som EU:s gemensamma bistånd står för.

4. Européer stödjer biståndet

I elva av de medlemsstater som reducerade sitt bistånd under 2011 vill majoriteten av befolkningen att man lever upp till sina biståndslöften och ökar biståndsnivåerna trots den rådande ekonomiska situationen i Europa (Eurbarometer, European Commission, 2011). Åtta av tio EU-medborgare tycker även att det är viktigt att EU tar sitt ansvar och finansierar humanitärt bistånd utanför EU:s gränser.

EU:s utvecklingssamarbete är helt beroende av medlemsstaternas stöd och påtryckningar. Vi hoppas att Sverige kommer att fortsätta att vara ledande i kampen för att utrota fattigdom och att Sverige kommer att ställa sig bakom kommissionens förslag angående kapitel 4 vid nästa ministerrådsmöte den 26 juni, 2012.

Med vänliga hälsningar,
Annika Malmborg,
Ordförande CONCORD Sverige

Brevet (pdf)