Uttalande

10 maj 2012

Brev till biståndsminister Gunilla Carlsson inför EU:s biståndsministermöte

#agenda 2030 och samstämmighet #eu:s och sveriges bistånd

Bästa Gunilla Carlsson,

Vi kontaktar dig med anledning av nästa veckas möte i Foreign Affairs Council då EU:s biståndsåtaganden, Agenda for Change samt EU:s samstämmighetspolitik (PCD) ska diskuteras. Svenska organisationer följer och deltar i arbetet med dessa frågor i nära samarbete med CONCORD Europa. Vi skulle vilja dela med oss av vår syn på de tre nedanstående agendapunkterna och hoppas att dessa kan bidra till Sveriges position.

Starka rådsslutsatser för Agenda for Change

Vi välkomnar att EU:s biståndsministrar har engagerat sig i Agenda for Change, och vi uppskattar att denna nya vision för EU:s utvecklingspolitik placeras i en kontext tillsammans med andra relaterade politiska processer. Samtidigt vill vi betona att det viktigaste målet med Agenda for Change bör vara att svara mot fattiga människors rättigheter och behov. Jämställdhet, hälsa och mänskliga rättigheter är en förutsättning för en hållbar utveckling och en minskad fattigdom. Det är därför av största betydelse att Konsensusdokumentet och EU:s jämställdhetsplan förblir centrala utgångspunkter i det fortsatta utvecklingssamarbetet. Användningen av instrument som differentiering, blandning av bidrag och lån, samt den privata sektorns roll bör även ses över ordentligt så att det inte resulterar i att EU rör sig bort från de fattigas behov.

Det är viktigt att utvecklingsresultat ses som långsiktiga. Utvecklingsresultat måste ha en positiv effekt på samhällen, mäta framsteg och effekter och inte bara aktiviteter. De bör dessutom relatera till nationella utvecklingsplaner, vara definierade lokalt, och reflektera de sociala, demografiska och ekonomiska olikheterna, samt ligga i linje med internationella utvecklingsmål. EU:s kommande långtidsbudget (MFF) bör i detta sammanhang reflektera dessa politiska åtaganden. I linje med EU-kommissionens förslag bör kapitel 4, ”EU som global aktör”, bevaras för att säkerställa att EU:s utvecklingspolicy har finansiering de kommande åren.

Det civila samhället spelar en viktig roll som utvecklingsaktör, genom att bland annat stärka möjligheten för människor att utkräva ansvar och främja det demokratiska ägarskapet. Vi ser det därför som viktigt att EU:s utvecklingspolicy säkerställer att det civila samhället inkluderas i diskussioner och i dialog kring prioriteringar och planering på landnivå. Vidare bör EU se över hur unionen kan förbättra förutsättningarna för det civila samhället att verka för en rättvis, jämställd och hållbar utveckling.

Separata rådsslutsatser för EU:s samstämmighetspolitik (PCD)

Vi är glada över att PCD numera är en del av rådsagendan genom separata rådsslutsatser, och vi har förstått att Sverige varit ett av de länder som drivit frågan. Vi är övertygande om att ministerrådet med separata rådsslutsatser skickar en viktig politisk signal om ett förnyat åtagande om att samstämmigheten måste bli bättre över alla politikområden. Det visar också på en vilja att se till att målen för EU:s utvecklingspolitik inte undermineras av EU:s politik på andra områden. Vi uppmanar Sverige att verka för att EU:s medlemsländer kommer överens om en ambitiös text i rådsslutsatserna som kan ligga till grund för en utveckling av samstämmighetspolitiken genom att operationalisera den.

Rådsslutsatserna bör ha 2011 års resultatrapport (EU PCD Report) som utgångspunkt, eftersom det är en fråga om ansvarsutkrävande för ministerrådet i förhållande till rapportprocessen. EU:s medlemsstater bör försäkra sig om att metoden för framtagandet av rapporten och ambitionen för rapporten förbättras, och att de institutionella mekanismer som står till EU:s förfogande stärks. Det sistnämnda är viktigt för att identifiera och rätta till brister på samstämmighet som hämmar utveckling och hotar människors rättigheter. I rådslutsatserna bör ministerrådet utveckla hur avsnittet i Agenda for Change om PCD kan operationaliseras, till exempel beträffande dialog i samarbetsländer om PCD och hur EU-delegationernas roll kan tydliggöras. Rådslutsatserna bör dessutom tydligt klargöra arbetsfördelningen mellan DEVCO och EEAS, och på så sätt skapa möjligheter för att EU:s utvecklingspolitik får större positiv effekt.

EU:s biståndsåtaganden om att gemensamt nå 0,7 % till 2015

Vi välkomnar att EU och dess medlemsländer bekräftar åtagandet om att nå biståndsmålet på 0,7 % till 2015, och att biståndet är avgörande för att nå de gemensamma utvecklingsmålen. Utkastet till rådslutsatser för den årliga rapporten om EUs biståndsmål bekräftar emellertid att de flesta medlemsländerna inte når upp till de uppsatta målen. Den senaste prognosen visar att det totala EU-biståndet kommer att stagnera på 0,44 % av BNI mellan 2010 och 2015. Detta är en mycket oroande trend då vi närmar oss året då Millenniemålen ska vara uppfyllda. Vi uppmanar därför ministerrådet att inte bara efterfråga realistiska, verifierbara handlingsplaner, utan även juridiskt bindande nationella tidsplaner och mål för att säkerställa att EU gemensamt når 0,7 % -målet 2015.

Det är viktigt att se över alla källor för utvecklingsfinansiering. Andra källor för utvecklingsfinansiering får dock inte inverka negativt på tidigare biståndsåtaganden och ska således ses som additionella. Slutligen bör nuvarande definition av bistånd (ODA) inte öppnas upp och urholkas i ambitionen att nå målen till 2015.

CONCORD Sverige önskar dig lycka till i förhandlingarna inför och under ministerrådsmötet den 14 maj. Vi hoppas att våra synpunkter kan reflekteras i Sveriges position och i dina inspel under mötet.

Med vänliga hälsningar,
Annika Malmborg,
Ordförande CONCORD Sverige

Brevet (pdf)