Uttalande

18 oktober 2021

Brev: Nordiskt ledarskap kring klimatfinansiering

#miljö- och klimaträttvisa

I ett brev till tre nordiska biståndsministrar lyfter civilsamhället sina förhoppningar om nordiskt ledarskap i frågan om klimatfinansiering. 14 av CONCORD Sveriges medlemmar finns bland de 36 organisationerna i Danmark, Norge och Sverige som undertecknat brevet.

För att klimatförhandlingarna i Glasgow i november ska bli framgångsrika behöver rika länder leva upp till sina åtaganden om klimatstöd till låg- och medelinkomstländer. Brevet uppmärksammar att Sveriges, Danmarks och Norges biståndsministrar tillsammans sänt positiva signaler kring ökad klimatfinansiering, inte minst till anpassningsåtgärder. De undertecknande organisationerna ger förslag på hur dessa ambitioner kan konkretiseras. 

Foto: Pexels.com

I korthet vill organisationerna att nordiska länder ska:

  • Delta aktivt i det globala arbetet med att säkerställa leverans på åtagandet om 100 miljarder USD årligen i klimatfinansiering.
  • Åta sig att bilateralt ge högre andel av sitt klimatstöd till klimatanpassning, i synnerhet till lokalt ledda insatser. 
  • Säkerställa finansiering till förlust och skador genom aktivt arbete med Santiago Network for Loss and Damage. 
  • Arbeta för att överenskommelser om framtida klimatfinansiering fastslår att den ska vara additionell till bistånd, att endast den delen av lån som är förmånlig räknas, och att rapportering sker med exakthet. 

Brevet lyfter också att respektive land bör agera som ett föredöme. Sverige har nyligen gjort nya utfästelser kring ökad klimatfinansiering, vilket uppskattas. Regeringen bör dock sätta ett separat budgetmål för klimatfinansiering, utöver biståndsbudgeten. Sverige bör också ta en särskild roll i att säkerställa jämställd klimatfinansiering.