Nyheter

5 december 2018

Agenda 2030 glob bärs av händer

Bred uppslutning bakom Globala målen för hållbar utveckling

#agenda 2030 och samstämmighet

Idag lanserar 82 svenska organisationer en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och den kommande regeringen behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen.

I det gemensamma dokumentet, Civilsamhället för Agenda 2030, lovar de undertecknande organisationerna en höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030. Detta bland annat genom att folkbilda, vara innovatörer, utveckla nya metoder och bidra till att agendan genomförs lokalt och globalt. Det är plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer som tagit initiativ till avsiktsförklaringen.

– Vi såg ett behov av att skapa förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. Ett av våra åtaganden är att arbeta inkluderande för att ta tillvara och synliggöra olika generationers och människors kunskap och förmågor, säger Hannah Kroksson, generalsekreterare för LSU.

Initiativet är också ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörer för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat.

– Vi vill med gemensam röst visa på allt det som idéburna organisationer och det ideella engagemanget gör för att bidra till hållbar utveckling. Vi kan bara uppnå Agenda 2030 om vi jobbar tillsammans, i partnerskap mellan olika sektorer i samhället. Här har civilsamhället en central roll att spela, säger Göran Pettersson, generalsekreterare för Forum.

Det har nu gått tre år sedan Globala målen för hållbar utveckling antogs. Det finns en risk att det långsiktiga arbetet för att nå målen hamnar i skymundan för andra politiska och ekonomiska prioriteringar. Om målen ska kunna nås till år 2030 måste ambitionsnivån och takten höjas.

– Vi 82 organisationer kommer att fortsätta att hålla fokus på hållbarhetsfrågorna. Det är nu det gäller, och det gäller såväl oss själva i vårt eget arbete, men också att hålla regeringen ansvarig för sina åtaganden. Den kommande regeringen behöver vara mycket tydlig och konkret i sina avsikter för att bidra till förverkligandet av Agenda 2030, säger Georg Andrén, ordförande för CONCORD Sverige.

Läs avsiktsförklaringen

Bakgrund

Den 25 september 2015 antog FN:s generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål, som i Sverige kallas Globala målen för hållbar utveckling. På engelska kallas de Global Goals for Sustainable Development.

Hur kom initiativet till?

Initiativet till avsiktsförklaringen togs våren 2018 av de tre plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Gemensamt såg vi behovet av att skapa en förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. Vi såg samtidigt utrymme att komma med ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörerna för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat. Detta initiativ blir på så sätt en påminnelse och ett verktyg för ansvarsutkrävande.

Vill din organisation skriva under?

Var med och stärk Sveriges arbete med Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling! Avsiktsförklaringen får skrivas under av organisationer inom det svenska civilsamhället som genom sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030, och som godkänner att en underskrift innebär:

  • Att ställa sig bakom idén om att genomförandet av Agenda 2030 är en viktig fråga som rör oss alla
  • Att se sin organisations ansvar och roll i genomförandet av Agenda 2030
  • Att ha för avsikt att bidra till uppfyllandet av Globala målen i samarbete med resten av civilsamhället
  • Att kräva att det offentliga och näringslivet medvetet arbetar för att genomföra Agenda 2030

Avsiktsförklaringen ska undertecknas av ordförande, generalsekreterare eller motsvarande. Skicka namn på undertecknare, organisation samt kontaktuppgifter till kontaktperson till: Lina Rengius Persson lina.rengius.persson@overenskommelsen.se eller Sofia Svarfvar sofia.svarfvar@concord.se

Vad händer framöver?

Vi hoppas att avsiktsförklaringen kommer att generera samtal och lärande för varje organisation att ta arbetet med hållbar utveckling ett steg till. Den 5 december 2018 överlämnades avsiktsförklaringen till civilminister Ardalan Shekarabi, och vi som plattformar kommer att använda avsiktsförklaringen i både påverkansarbete och kapacitetsstärkande arbete framöver. NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället – kommer under 2019 att utveckla arbetet med ett ömsesidigt lärande och strukturerat arbete för Agenda 2030 genom att starta upp ett så kallat lärnätverk om frågorna.