Utdrag

1 september 2020

Fredsduva framför folkmassa som demonstrerar

Fred – Sammanfattning och rekommendationer

#barometer

I Barometer 2020 granskar en bredd av organisationer i CONCORD Sverige politiska beslut på en rad områden och i vilken mån de bidrar till en hållbar global utveckling. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om fred.

I dag lever cirka en tredjedel av jordens befolkning i länder som är påverkade av våld och konflikt. Grundorsakerna är flera och komplexa. De innefattar bland annat fattigdom, geopolitiska faktorer, auktoritära regimer, klimatförändringar och konkurrens om resurser. Samtidigt som det finns tecken på framsteg, med ett minskande antal konflikter och människor som dör till följd av dem, sköljer en våg av auktoritära krafter med patriarkala våldsstrukturer över världen. Konflikter och militär rustning minskar utrymmet för sociala reformer och utveckling.

Sveriges regering har ett ansvar i att se till att svensk politik bidrar till fredliga och inkluderande samhällen globalt. Att Sverige lyfter vikten av unga, kvinnor och hbtqi-personers deltagande och perspektiv är grundläggande för det konfliktförebyggande arbetet. Agendan för unga, fred och säkerhet samt agendan för kvinnor, fred och säkerhet är centrala delar av regeringens arbete. Dock behöver dessa agendor tydligare kopplas till det nationella arbetet. Sveriges vapenexport fortsätter vara en tydlig målkonflikt där vapenindustrins intressen prioriteras framför mänsklig säkerhet. Vidare har Sverige, trots sina ambitioner om att arbeta för nedrustning, valt att inte ställa sig bakom FN:s kärnvapenförbud.

REKOMMENDATIONER

Regeringen bör:

  • Säkerställa att Sveriges nya regelverk för krigsmaterielexport efterlevs på ett sätt som i praktiken stoppar all export till diktaturer och andra stater som kränker mänskliga rättigheter. Även säkerställa att bedömningarna görs med ett jämställdhetsperspektiv, utifrån resolution 1325 och efterföljande resolutioner inom agendan för kvinnor, fred och säkerhet.
  • Säkerställa att Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit med ett tydligt rättighetsperspektiv gör egna prövningar av alla krigsmaterielaffärer som är aktuella för garantier och/eller lån.
  • Signera och ratificera FN:s konvention om förbud mot kärnvapen.
  • Återinföra öronmärkta 1325-medel till lokala kvinnoorganisationer, för kapacitetsbyggande och konfliktförebyggande fredsarbete i konflikt och postkonflikt-kontexter.
  • Prioritera unga i fred och säkerhetsagendan i nationella och internationella satsningar genom att möjliggöra finansiering till organisationer som jobbar för ungas inkludering,
  • ungdomsorganisationer och informella grupperingar av unga som vill skapa förändring kring ungas förutsättningar att delta och påverka.
  • Ta fram en handlingsplan för FN-resolution 2250 om unga, fred och säkerhet som inkluderar nationell och internationell politik.
  • Verka för att EU blir en stark aktör för nedrustning och fredsbyggande i stället för att unionens resurser används till att stärka vapenindustrin.

Riksdagen bör:

  • Noga granska den utförda vapenexportpolitiken utifrån Sveriges åtaganden för mänskliga rättigheter, demokrati och Agenda 2030, och därmed möjliggöra en aktiv och kritisk debatt om regeringens skrivelse om strategisk exportkontroll.

Kapitlet är framtaget av Diakonia, Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, Life & Peace Institute, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer och Freds- och Skiljedomsföreningen. Life & Peace Institute och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer har inga formella positioner om avsnitten Krigsmaterielexport och nedrustning samt Kärnvapen.