Sammanfattning

15 maj 2018

Skatteflyktsbild, Barometer 2018

Rekommendationer om skatteflykt

#barometer

I Barometer 2018 granskar medlemmar i CONCORD Sverige regeringens samstämmighetspolitik, det vill säga att alla politikområden ska bidra till och inte motverka, en hållbar utveckling globalt. Här kan du läsa sammanfattningen och rekommendationerna från kapitlet om skatteflykt.

Skatteflykt dränerar länder på resurser som behövs för att säkra långsiktig och hållbar finansiering av utveckling. Ska Globala målen för hållbar utveckling nås krävs ett stopp för den globala skatteflykten. Det är positivt att kapital- och skatteflykt fortsatt är ett prioriterat område i regeringens arbete med Sveriges politik för global utveckling, PGU. Regeringen har identifierat mål- och intressekonflikter i sina PGU-skrivelser men det finns brister när det gäller att säkerställa att de politiska åtgärderna kring skatteflykt i praktiken utgår från ett rättighets- och fattigdomsperspektiv.

Regeringen har valt att prioritera kapacitetsuppbyggande insatser i utvecklingsländer inom skatteområdet vilket är välbehövligt. Men för att motverka skatteflykt krävs flera åtgärder på hemmaplan. I det sammanhanget är det positivt att regeringen infört offentliga register över företags verkliga huvudmän/ägare i Sverige och gett stöd för offentliga ägaregister i EU-förhandlingar. Samtidigt har regeringen motsatt sig offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag. Regeringen har inte heller stöttat låg- och medelinkomstländers förslag om att skapa ett mellanstatligt skatteorgan under FN. Sveriges skatteavtal med utvecklingsländer begränsar deras beskattningsrätt på ett negativt sätt.

REGERINGEN BÖR:

  • Arbeta för införandet av offentlig land-för-land-rapportering för alla multinationella företag med verksamhet inom EU. Rapporteringen bör gälla för företagens verksamhet i alla länder så att även medborgare i utvecklingsländer kan ta del av informationen.
  • Arbeta för att upprätta ett mellanstatligt skatteorgan inom ramen för FN, där låg- och medelinkomstländer kan delta på lika villkor i diskussioner om skattesamarbete och åtgärder mot skatteflykt.
  • Genomföra konsekvensanalyser av sin nationella skattepolitik, inklusive sina skatteavtal med utvecklingsländer, samt olika skatteincitament för multinationella företag (utifrån ett rättighets- och fattigdomsperspektiv). De policyer som har en negativ påverkan på utvecklingsländer bör reformeras eller tas bort.

Kapitlet om skatteflykt är framtaget av Diakonia och Forum Syd, medlemmar i CONCORD Sveriges arbetsgrupp för Agenda 2030 och samstämmighet.

Läs hela kapitlet (PDF) Läs hela Barometern