Nyheter

9 juni 2016

Skatteflykt i fokus vid riksdagsutfrågning om PGU

#agenda 2030 och samstämmighet

När CONCORD Sverige bjöds in som talare vid skatte- och utrikesutskottets offentliga utfrågning om PGU och skatters betydelse för utveckling och fattigdomsbekämpning, var uppmaningen till regeringen att arbeta för offentlig land-för-landrapportering för multinationella företag. Ministern för internationell utveckling Isabella Lövin lämnade frågan öppen genom att meddela att regeringen ännu inte har någon position för hur Sverige ställer sig till förslaget om att det ska vara officiellt.

Vid riksdagens utfrågning, som syftade till att ta reda på hur regeringen genomför sin politik för global utveckling, PGU, sade Isabella Lövin också att PGU är mer relevant än någonsin när regeringen nu ska genomföra Agenda 2030, och att det därför tagits flera initiativ för att ge politiken en nystart. Ett exempel är de handlingsplaner som samtliga departement ska ta fram för att visa hur de kan bidra till genomförandet av PGU. Statssekreteraren vid finansdepartementet Charlotte Svensson beskrev hur finansdepartementets handlingsplan ska bidra till att stärka kapaciteten i låg- och medelinkomstländer att motverka skatteflykt, verka för att utvecklingsländer i högre utsträckning inkluderas i de internationella fora där beslut fattas, och att regeringen under nästa år ska arrangera en internationell konferens om kapacitetsbyggnad på skatteområdet i Stockholm.

CONCORD Sverige representerades av Penny Davies, policyrådgivare på Diakonia och medlem i CONCORD Sveriges expertgrupp om skatteflykt och utveckling. Hon beskrev hur utvecklingsländer idag förlorar omkring ett tusen miljarder dollar årligen i olovlig kapitalflykt, bland annat genom företags och individers olovliga skatteflykt (tax evasion). Därtill förlorar länderna hundratals miljarder dollar årligen i laglig skatteflykt (tax avoidance) när företag på olika sätt försöker minimera sina skattebetalningar.

Det handlar med andra ord om oerhört stora summor pengar – långt mycket mer än det globala årliga biståndet – som fattiga länder går miste om och som skulle kunna bekosta nödvändiga satsningar för att nå en hållbar utveckling, såsom investeringar i hälsovård och utbildning.

Penny Davies underströk vikten av att ett rättighets- och fattigdomsperspektiv enligt PGU tillämpas i de initiativ som tas för att motverka skatteflykt, och uppmanade svenska riksdagsledamöter och regering att arbeta för offentlig land-för-land rapportering för multinationella företag inom alla sektorer för att hindra skatteflykt från låg- och medelinkomstländer. Offentlig land-för-land-rapportering ålägger företagen att rapportera sina vinster, skatter och annan relevant finansiell information i de länder där de är verksamma. En sådan rapportering skulle göra det möjligt för både beslutsfattare och medborgare i respektive land att se om företagen betalar en rimlig skatt i förhållande till den verksamhet de bedriver.

CONCORD Sveriges expertgrupp hade inför utfrågningen, som en del i årets PGU-barometer, tagit fram följande rekommendationer till regeringen:

  1. Arbeta för offentlig land-för-land-rapportering för multinationella företag inom alla sektorer inom EU
  2. Upprätta offentliga register över företags verkliga ägare/förmånstagare
  3. Arbeta för ett mellanstatligt organ inom ramen för FN, där utvecklingsländer kan delta på lika villkor i diskussioner kring skattesamarbete
  4. Genomföra konsekvensanalyser av skatteavtal och skattepolitikens påverkan på utvecklingsländer

Presentationerna följdes av frågor och kommentarer från ledamöterna i skatte- och utrikesutskottet. Frågorna rörde bland annat relationen mellan arbetet som görs i OECD respektive FN, hur regeringen avser samverka med övriga partier för att skapa en långsiktig politik, samt hur korruption bör hanteras. På en fråga om varför regeringen inte driver offentlig land-för-landrapportering svarade Isabella Lövin att frågan inte är färdigberedd och att regeringen ännu inte har en position.

Inför utfrågningen hade CONCORD Sveriges expertgrupp skickat ett brev till samtliga ledamöter i utrikes- och skatteutskottet där de pekade på att regeringen måste ta ytterligare steg i arbetet mot skatteflykt, och då framför allt vara tydliga förespråkare för just offentlig rapportering som ett sätt att omvandla PGU till konkret politik.

Hela utfrågningen går att se i efterhand på riksdagens webb-tv:

https://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/oppen-utfragning/oppen-utfragning-om-skatters-betydelse-for_H3C220160607ou1