Analys

18 oktober 2016

Så kan PGU bidra till en hållbar utveckling

#agenda 2030 och samstämmighet

När regeringen tillträdde år 2014 utlovades en nystart för Politik för global utveckling, PGU. Regeringen meddelade också att PGU ska vara det verktyg som genomförandet av Agenda 2030 vilar på. I en analys som presenteras på onsdagen lämnar 26 medlemsorganisationer i CONCORD Sverige rekommendationer bland annat för hur PGU bättre kan bidra till genomförandet av Agenda 2030 och för hur rättighetsperspektivet i PGU kan förstärkas i politiken.

Nystarten för PGU har bland annat inneburit att alla departement har fått i uppdrag att ta fram handlingsplaner för hur de kan bidra till att förverkliga politiken, och att dessa ska göra en tydlig koppling till genomförandet av Agenda 2030.

För att beskriva hur regeringen arbetat med PGU, presenteras vartannat år en skrivelse. Årets skrivelse, ”Politik för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030” är uppbyggd runt de 17 målen i Agenda 2030. Organisationer i CONCORD Sveriges arbetsgrupper för Agenda 2030 och samstämmighet har gjort en gemensam analys av skrivelsen, och tagit fram rekommendationer för hur regeringen kan förbättra arbetet både med samstämmighet och hur detta arbete kan ligga till grund för genomförandet av Agenda 2030.

Organisationernas övergripande rekommendationer är att regeringen bör:

  1. Utgå ifrån de grundläggande perspektiven i PGU och Agenda 2030

Målet för PGU är att alla politikområden ska bidra till en rättvis och hållbar utveckling. Kopplat till målet finns två perspektiv som beslutsfattare ska ta hänsyn till när de utformar sin politik: rättighetsperspektivet, vilket inkluderar ett jämställdhetsperspektiv, och de fattigas perspektiv på utveckling.

Perspektiven återfinns i flera avsnitt av skrivelsen. Samtidigt pekar analysen på flera fall, till exempel kring vapenexport och skatteflykt, där perspektiven i PGU inte verkar ha legat till grund för de uppställda målen.

  1. Tydliggör hur PGU ska bidra till genomförandet av Agenda 2030

Regeringen bör redogöra för hur en mer sammanhängande struktur för genomförandet av PGU och Agenda 2030 ska byggas upp och utvärderas. Vi föreslår också att regeringen tydliggör hur PGU ska bidra till genomförandet av Agenda 2030 i ett kort och ett långt perspektiv.

  1. Offentliggör handlingsplaner och höj ambitionsnivån

Skrivelsen innehåller flera positiva initiativ för arbetet med PGU de kommande två åren. Det är dock svårt att få en bild av regeringens samlade arbete för att uppnå de olika målen när departementens handlingsplaner inte har gjorts offentliga.

En generell kritik i analysen är också att skrivelsens målsättningar i flera avseenden brister i ambitionsnivå och uppföljningsbarhet. Regeringen skriver exempelvis att man i slutet av 2017 ska ha ”bidragit till att stärka förutsättningarna för att kunna bedöma hur exportkontrollärenden rörande krigsmateriel påverkar rättvis och hållbar global utveckling”. Detta är inte en ambitionshöjning utan ett steg tillbaka jämfört med regeringens tidigare uttalade position. En ökad prioritering av PGU från politisk nivå, hoppas vi medför att målsättningen i departementens handlingsplaner blir tydligare redan nästa år.

En mer utförlig beskrivning av våra övergripande rekommendationer och för områden som till exempel flyktingpolitiken, hållbart företagande, skatteflykt och klimatpolitiken, går också att finna i analysen.

Läs analysen (PDF)