Civilsamhället för Agenda 2030 – en gemensam avsiktsförklaring

Svenska organisationer sluter upp bakom en gemensam avsiktsförklaring för att stärka Sveriges arbete med Globala målen för hållbar utveckling. Takten i arbetet måste öka och Sveriges regering behöver prioritera frågan. Sveriges civilsamhälle skriver under på att vara aktiva i den processen. Här kan du läsa avsiktsförklaringen, se vilka som skrivit under och få svar på hur din organisation kan ställa sig bakom.

Agenda 2030 med sina 17 Globala mål för hållbar utveckling ger oss hopp i en tid med stora utmaningar. Agendan visar på vikten av att uppnå hållbarhet i alla samhällsområden och understryker hur sammanlänkade de sociala, ekonomiska och miljömässiga samhällsutmaningarna är. Vi alla uppmanas till handling, samarbete och samverkan eftersom arbetet för att uppnå ett hållbart samhälle är allas vårt ansvar.

Agenda 2030 är ett politiskt löfte om en ambitionshöjning där ingen ska lämnas utanför i arbetet med hållbar utveckling. Det är ett förhållningssätt där det som görs nationellt och internationellt hör samman och förstärker varandra. Det lokala påverkar det globala, positivt men också negativt. På många sätt är Agenda 2030 en styrningsfråga där vi som ledare för organisationer har ett ansvar att låta den genomsyra våra verksamheter.

Agenda 2030 glob bärs av händer

Civilsamhällets roll och ansvar

Ett starkt, engagerat och fungerande civilsamhälle är en viktig förutsättning för att vi ska kunna uppnå Globala målen för hållbar utveckling. Vi är innovatörer, förmedlar kunskap, utkräver ansvar av makthavare, utbildar, ger röst åt de som inte hörs och utför en stor bredd av verksamheter. Tillsammans utgör vi en hörnsten i samhället och har en viktig funktion i att bidra till samhällsnyttan på såväl lokal, nationell som global nivå.

Ansvaret för att skapa och bidra till ett aktivt civilsamhälle vilar på oss alla, inte minst där det demokratiska utrymmet för civilsamhälle organisationer krymper eller där utrymmet är helt stängt. Med denna avsiktsförklaring, och med respekt för alla organisationers olika roll, uppdrag och verksamheter, tar vi organisationer i det svenska civilsamhället ett avstamp för höjd ambition i genomförandet av Agenda 2030.

Vi åtar oss därför att utifrån våra egna förmågor och förutsättningar:

 • Föregå med gott exempel och arbeta långsiktigt för att alla dimensioner av hållbarhet och åtagandet om att ingen ska lämnas utanför blir en naturlig del i all vår verksamhet.
 • Hålla oss informerade om hur arbetet med hållbar utveckling fortskrider inom våra respektive fokusområden.
 • Vara folkbildande aktörer, sprida kunskap och skapa engagemang kring Globala målen och vår roll i uppfyllandet av dem.
 • Arbeta inkluderande, ta tillvara och synliggöra olika generationers och människors unika kunskap och förmågor i vår verksamhet.
 • Bygga vidare på de samverkans- och dialogformer som redan pågår på olika samhällsnivåer och mellan olika aktörer för att tillsammans utveckla ömsesidigt och konstruktivt samarbete, erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling.
 • Granska och utkräva ansvar av näringsliv och beslutsfattare i myndigheter, stat, kommuner och landsting.
 • Bidra till att agendan genomförs globalt genom de internationella nätverk som många av oss är del av.
 • Vara innovatörer, våga testa nya metoder och i de fall det är nödvändigt eller möjligt sätta upp högre uppsatta mål än Globala målen för hållbar utveckling.

Tillsammans och var för sig arbetar vi för mänskliga rättigheter, rättvisa, jämställdhet, jämlikhet demokrati och folkhälsa i en värld fri från våld. Detta med siktet inställt på en hållbar värld nu och efter 2030.

Agenda 2030 logotyp

Hur kom initiativet till?

Initiativet till avsiktsförklaringen togs våren 2018 av de tre plattformarna CONCORD Sverige, Forum – Idéburna organisationer med social inriktning, och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer. Gemensamt såg vi behovet av att skapa en förankring kring arbetet för Agenda 2030 i civilsamhället. Vi såg samtidigt utrymme att komma med ett svar på den avsiktsförklaring som generaldirektörerna för ett 60-tal statliga myndigheter undertecknat. Detta initiativ blir på så sätt en påminnelse och ett verktyg för ansvarsutkrävande.

Vill din organisation skriva under?

Var med och stärk Sveriges arbete med Agenda 2030 och Globala målen för hållbar utveckling! Avsiktsförklaringen får skrivas under av organisationer inom det svenska civilsamhället som genom sin verksamhet bidrar till uppfyllandet av Agenda 2030, och som godkänner att en underskrift innebär:

 • Att ställa sig bakom idén om att genomförandet av Agenda 2030 är en viktig fråga som rör oss alla
 • Att se sin organisations ansvar och roll i genomförandet av Agenda 2030
 • Att ha för avsikt att bidra till uppfyllandet av Globala målen i samarbete med resten av civilsamhället
 • Att kräva att det offentliga och näringslivet medvetet arbetar för att genomföra Agenda 2030

Avsiktsförklaringen ska undertecknas av ordförande, generalsekreterare eller motsvarande. Skicka namn på undertecknare, organisation samt kontaktuppgifter till kontaktperson till: Lina Rengius Persson lina.rengius.persson@overenskommelsen.se eller Sofia Svarfvar sofia.svarfvar@concord.se

Vad händer framöver?

Vi hoppas att avsiktsförklaringen kommer att generera samtal och lärande för varje organisation att ta arbetet med hållbar utveckling ett steg till. Den 5 december 2018 överlämnades avsiktsförklaringen till civilminister Ardalan Shekarabi, dåvarande ansvarig minister för agendan. Vi som plattformar kommer att använda avsiktsförklaringen i både påverkansarbete och kapacitetsstärkande arbete framöver. NOD – Nationellt organ för dialog och samråd mellan regeringen och det civila samhället – kommer under 2019 att utveckla arbetet med ett ömsesidigt lärande och strukturerat arbete för Agenda 2030 genom att starta upp ett så kallat lärnätverk om frågorna.

Den 4 februari 2019 skickade CONCORD Sverige, Socialt Forum och LSU – Sveriges ungdomsorganisationer ett brev till klimat- och miljöminister tillika vice statsminister Isabella Lövin, ny ansvarig minister för det nationella genomförandet av Agenda 2030. I brevet föreslår vi ett möte för att höra hur regeringen ser på genomförandet framåt. Läs brevet.

Undertecknande organisationer

Ingela Holmertz, generalsekreterare ActionAid Sverige

Louise Lindfors, generalsekreterare Afrikagrupperna

Måns Holmberg, förbundsordförande Astronomisk ungdom

Helen Stjerna, generalsekreterare A Non Smoking Generation

Anna Svärd, generalsekreterare Barnfonden

Filippa Engstrand, verksamhetschef Boost by FC Rosengård

p. Henrik Alberius, ordförande Caritas Sverige

Stina Fasth, ordförande CISV Sweden

Jan Alsander, tf generalsekreterare Civilförsvarsförbundet

Magnus Falklöf, kanslichef CONCORD Sverige

Rasmus Isaksson, förbundsordförande DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

Georg Andrén, generalsekreterare Diakonia

Frida Dunger Johnsson, verksamhetsledare Emmaus Stockholm

Janna Hellerup Ulvselius, ordförande En frisk generation

Daniel Grahn, generalsekreterare Erikshjälpen

Lina Elfvin, generalsekreterare Europeiska Ungdomsparlamentet Sverige

Ulrika Urey, kanslichef Fair Action

Hewan Temesghen, generalsekreterare Fairtrade Sverige

Viktoria Olausson, ordförande FIAN Sverige

Ulrika Strand, generalsekreterare Fonden för mänskliga rättigheter

Göran Petterson, generalsekreterare Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Lisbeth Petersen, tf generalsekreterare Forum Syd

Mediha Ahmadi, förbundsordförande Fritidsforum

Sissella Helgesson, ordförande Frivillig Väntjänst

Hanna Lidström, språkrör, Axel Hallberg, språkrör, Sandra Fogelberg, förbundssekreterare Grön Ungdom

Richard Nordström, generalsekreterare Hand in Hand

Mia Nilsson, generalsekreterare Hela människan Sverige

Silvia Ernhagen, VD Hungerprojektet

Omar Mustafa, förbundsrektor Ibn Rushd Studieförbund

Martin Nihlgård, tf generalsekreterare Individuell Människohjälp

Malin Nilsson, generalsekreterare Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

Johnny Mostacero, förbundsordförande IOGT-NTO

Mona Örjes, förbundsordförande IOGT-NTOs Juniorförbund, Junis

Lamia Elamri, ordförande Islamic Relief

Olle Möller, verksamhetschef KC Kompetenscenter

Petter Skogar, förbundsdirektör KFO

Karin Olsson, generalsekreterare KFUM Sverige

Lotta Sjöström Becker, generalsekreterare Kristna Fredsrörelsen

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare Kvinna till Kvinna

Anna Barkered, generalsekreterare Latinamerikagrupperna

Judith McCallum, executive director Life & Peace Institute

Malin Kvitvær, styrelseledamot LikaUnika

Hannah Kroksson, generalsekreterare LSU – Sveriges ungdomsorganisationer

Lars Arrhenius, generalsekreterare Läkarmissionen

Anna Grumstedt, ordförande Malmö FN-förening

Maria Pålsson, vice ordförande, Ivar Scotte, verksamhetsledare Malmö Ideella

Jesper Hansén, generalsekreterare MyRight

Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen

Khalil Zeidan, ordförande Nordisk Hjälp

Karin Wester, generalsekreterare Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

Anna Sundström, generalsekreterare Olof Palmes Internationella Center

Annika Schabbauer, kanslichef Operation 1325

Mariann Eriksson, generalsekreterare Plan International Sverige

Niclas Lindgren, direktor PMU

Christina Tallberg, ordförande PRO Pensionärernas riksorganisation

Sandra Ehne, förbundsordförande Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras  rättigheter, RFSL

Anna-Karin Johansson, generalsekreterare Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU

Elin Niklasson, ordförande Riksförbundet Sveriges 4H

Anna Rydborg, Förbundsordförande RUM – Riksförbundet Unga Musikanter

Lise Bergh, ordförande Rädda Barnen

Gerhard Holmgren, organisationschef Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO)

Britta Burreau, ordförande, Gustaf Haag, ordförande, Petra Lindskog, generalsekreterare Scouterna

Katarina Hedberg, ordförande i stiftelsen, Liza Zeeck Rosenberg, rektor Scouternas folkhögskola

Ann-Katrin Persson, förbundsrektor Sensus Studieförbund

Dag Fagerhem, ordförande Sociala Missionen

David Samuelsson, generalsekreterare Studieförbunden

Julia Andén, ordförande Svalorna

Carolina Ehrnrooth, verksamhetsledare Svalorna Indien Bangladesh

Jacob Carlzon, generalsekreterare Svenska Alliansmissionens Ungdom

Matilda Köpcke, generalsekreterare Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF

Annelie Börjesson, ordförande Svenska FN-förbundet

Helén Ottosson Lovén, generalsekreterare Svenska kyrkan

Anders Malmstigen, generalsekreterare Svenska missionsrådet

Martin Ärnlöv, generalsekreterare Svenska Röda korset

Jan Strömdahl, ordförande Svenska Västsaharakommittén

Fredrik Berggren, förbundsordförande Sveriges Blåbandsungdom

Nora Duggan, ordförande Sveriges Dövas Ungdomsförbund (SDUF)

Jakob Amnér, förbundsordförande Sveriges elevråd – SVEA

Karin Wiborn, generalsekreterare Sveriges kristna råd

Anna Erlandsson, förbundsordförande Sverok

Camilla Nagler, generalsekreterare Teskedsorden

Hannah Stanton, verksamhetschef TheGoals.org by ISYMP

Louise Brown, styrelseordförande, Transparency International Sverige

Freja Anckers, förbundsordförande Unga Allergiker

Majmona Susoho, förbundsordförande Unga Drogförebyggare

Linnea Suomenniemi, förbundsordförande Unga forskare

Véronique Lönnerblad, generalsekreterare UNICEF Sverige

Sofia Östmark, kanslichef Union to union

Hanna Waerland-Fager, förbundsordförande Utrikespolitiska förbundet

Anna Tibblin, generalsekreterare Vi-Skogen

Hebbah Elgindy-Johnsson, ordförande Våga Hjälpa

Anna Tibblin, generalsekreterare We Effect

Håkan Wirtén, generalsekreterare Världsnaturfonden WWF

Emilia Molin, generalsekreterare War Child Sweden

Cecilia Chatterjee – Martinsen, generalsekreterare WaterAid